EU:n komissio on 20.10 hyväksynyt saaliin poisheittämistä koskevat alueelliset suunnitelmat, jotta purkamisvelvoite voi astua voimaan 1.1.2015.

Saaliin poisheittäminen tarkoittaa ei-toivottujen saaliiden palauttamista mereen elävinä tai kuolleina. Poisheitettävä saalis ei esimerkiksi täytä vähimmäiskokovaatimuksia tai saaliskoostumusta koskevia sääntöjä, tai sitä varten ei ole kiintiötä. Uudessa yhteisessä kalastuspolitiikassa kielletään luonnonvaroja haaskaava saaliiden poisheittäminen ja otetaan käyttöön saaliin purkamisvelvoite.  Muutoksen tavoitteena on edistää kalastuksen valikoivuutta, ja sen avulla saadaan entistä luotettavampia saalistietoja. Jotta kalastajat voivat mukautua muutokseen, saaliin purkamisvelvoite otetaan käyttöön asteittain vuosina 2015–2019. Se koskee kaikkea EU:n vesillä tapahtuvaa kaupallista kalastusta (lajeja, joita varten on määritelty suurin sallittu saalis tai vähimmäiskokovaatimukset).

Saaliin purkamisvelvoite edellyttää, että kaikki saaliit on pidettävä aluksella, purettava ja luettava kyseisten lajien kiintiöihin. Alamittaisia kaloja ei saa myydä ihmisravinnoksi.

Saaliin purkamisvelvoitetta sovelletaan kalastuskohtaisesti. Täytäntöönpanon yksityiskohdat vahvistetaan monivuotisissa suunnitelmissa tai erityisissä poisheittämissuunnitelmissa. Niissä määritellään mm. soveltamisalaan kuuluvat lajit, saaliin kirjausmenettely, säilyttämisen vähimmäisviitekoot ja poikkeukset (esim. kalat, jotka voivat selviytyä mereen palauttamisen jälkeen, ja poisheiton salliminen tiettyjen mm. saaliin määrää koskevien ehtojen täyttyessä). Myös kiintiöiden hallinnointia joustavoitetaan saaliin purkamisvelvoitteen täytäntöönpanon helpottamiseksi.

Itämeren suunnitelma

Itämerta koskeva suunnitelma laadittiin Itämeren jäsenmaiden kalastusfoorumin (BALTFISH) toimesta ja asiassa kuultiin myös Itämeren neuvoa-antavaa toimikuntaa (BSAC).

Suunnitelma menee vielä neuvoston ja parlamentin tarkasteluun ja elleivät nämä vastusta ehdotusta se toteutuu ehdotetulla tavalla.

Itämeren osalta purkamisvelvoite astuu voimaan 1.1.2015 silakan, kilohailin, lohen ja turskan osalta sekä 1.1.2017 punakampelan osalta. Purkamisvelvoite ei kuitenkaan koske loukuilla, rysillä, merroilla ja pauneteilla saatua turskaa ja lohta. Nämä voidaan päästää takaisin mereen. Turskan alamitta laskee 38 senttimetristä 35 senttimetriin.  

komission päätös linkissä:

http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/3/2014/FI/3-2014-7551-FI-F1-1.Pdf

Lähde: EU-komissio 20.10.2014