Kansanedustaja Christina Gestrinin (r) kirjallinen kysymys:

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset (ELY-keskukset) perustettiin aluehallintouudistuksen yhteydessä vuonna 2010. Nykyiset ELY-keskuksia koskevat säästövaatimukset yhdessä monilukuisten tehtävien kanssa tekevät keskusten toiminnan harjoittamisesta ja tavoitteiden saavuttamisesta haastavaa. Erilaisten kehittämis- ja investointitukihakemusten käsittelyajat ELY-keskuksissa ovat mm. osoittautuneet kohtuuttoman pitkiksi.

Asia on ajankohtaistunut mm. poistokalastuksen johdosta. Maa- ja metsätalousministeriöllä ja ELY-keskuksilla on valtakunnallinen poistokalastustuen hakumenettely. Kaikki Manner-Suomen rekisteröityneet ammattikalastajat voivat osallistua hakumenettelyyn, ja tukea haetaan oman alueen ELY-keskukselta. Ammattikalastajille, jotka tekevät ympäristönhoitosopimuksen ELY-keskuksen kanssa, maksetaan ympäristöpalkkio ympäristönhoitosopimuksen sisältämien velvoitteiden suorittamisen perusteella. Ympäristöpalkkion maksatuksen ehdot ja ajankohta määritellään ympäristönhoitosopimuksessa. Maksatusprosessi ELY-keskuksissa on kuitenkin monissa tapauksissa venynyt pitkäksi. Jotta poistokalastus saataisiin käyntiin ja rahoituksen jatkuvuus turvattaisiin, järjestelmän tehokas toteuttaminen on välttämätöntä.

Tukien maksatuksen viivästyminen rasittaa entisestään kalastusyrittäjien ja muiden hakijoiden jo valmiiksi heikkoa maksuvalmiutta, koska tukeen oikeutetun kustannusten pitää olla maksettu, ennen kuin tukia voidaan hakea. Tukia koskevaa päätöksentekoa ja niiden maksatusta hoitavat ELY-keskusten eri yksiköt, mikä vaikeuttaa yhteyden saamista asiasta vastaavaan virkamieheen. Alkutuotannon elinkeinoille, kuten kalastukselle, tukien maksaminen kohtuullisen ajan kuluessa on tärkeää. Tällä tavoin ammattikalastajat pystyvät suunnittelemaan toimintaansa ja tekemään tarpeelliset investoinnit.

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Mitä hallitus aikoo tehdä nopeuttaakseen tukien maksatusprosessia kalastuselinkeinolle?

Helsingissä 12 päivänä heinäkuuta 2013

Christina Gestrin /r

Ministeri Jari Koskisen vastaus:

Vastauksena kysymykseen esitän seuraavaa:

Kalatalouselinkeinon tukia käsittelee 11 elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusta (ELY-keskus). Tukihankkeista valtaosan muodostavat Euroopan kalatalousrahaston hankkeet. Näiden hankkeiden maksatushakemusten keskimääräiset käsittelyajat vaihtelevat ELY-keskuksissa alle kahdestakymmenestä päivästä yli 70 päivään. Käsittelyaikojen suureen vaihteluun vaikuttaa se, että käsiteltävien hakemusten lukumäärä sekä henkilöresurssit vaihtelevat huomattavasti ELY-keskusten välillä. Tietyissä ELY-keskuksissa on havaittavissa, että henkilöresurssit ovat käsiteltävään hankemääriin nähden varsin niukat. Lisäksi maksatushakemusten käsittelyä pitkittää monessa tapauksessa se, että maksatushakemus on tehty puutteellisesti.

Maa- ja metsätalousministeriö on järjestänyt vuosittain koulutustilaisuuksia ELY-keskusten tuki- ja maksatushakemuksia käsitteleville virkamiehille tavoitteena mm. yhdenmukaistaa ja nopeuttaa maksatusprosesseja. Lisäksi ministeriö on tehnyt hallinnollisia ohjauskäyntejä jokaiseen ELY-keskukseen, joissa on läpikäyty ELY-keskuskohtaisesti Euroopan kalatalousrahaston toimeenpanon tilanne ja siihen liittyviä ongelmia.

ELY-keskusten tukihakemusten käsittely- ja maksatusprosesseja on tarkoituksenmukaisinta uudistaa EU:n rahoitusohjelmakausien vaihtuessa. Vuonna 2014 alkaa uusi EU:n rahastokausi ja yksi keskeisimmistä yleisistä tavoitteista on vähentää tukipolitiikkaan liittyvää byrokratiaa sekä tehostaa hallinnon toimintaa. Maa- ja metsätalousministeriö arvioi parhaillaan eri keinoja tehostaa hallinnon toimintaa kalatalouselinkeinon tukien osalta. Tällaisia keinoja ovat mm. sähköisen asioinnin kehittäminen ja käyttöönotto sekä tiettyjen prosessien valtakunnallinen keskittäminen tai ELY-keskusten erikoistuminen tiettyihin toimintoihin. ELY-keskuksia ohjaavat ministeriöt ovat keväällä 2013 yhteistyössä käynnistäneet kuusi kehittämishanketta, joiden tavoitteena on parantaa ELY-keskusten toiminnan tehokkuutta ja tuottavuutta. Myös näissä hankkeissa tutkitaan sähköisen asioinnin ja erikoistumisen uusia mahdollisuuksia asiakaspalvelun parantamisessa.

Helsingissä 19 päivänä elokuuta 2013

Maa- ja metsätalousministeri Jari Koskinen