Koska haitallisten muoviroskien määrä merissä lisääntyy koko ajan, Euroopan komissio ehdottaa uusia EU:n laajuisia sääntöjä roskaantumisen vähentämiseksi. Säännöt koskevat kymmentä EU:n rannoilta eniten löytyvää kertakäyttöistä muovituotetta sekä kadonneita tai hylättyjä kalastusvälineitä.

Yhdessä nämä muodostavat 70 prosenttia merissä olevista roskista. Uudet säännöt ovat oikeasuhteisia ja räätälöityjä siten, että niillä saadaan parhaat tulokset. Tämä tarkoittaa sitä, että eri tuotteisiin sovelletaan erilaisia toimenpiteitä. Tapauksissa, joissa käytettävissä on kohtuuhintaisia vaihtoehtoisia tuotteita, kertakäyttöisten muovituotteiden saattaminen markkinoille kielletään. Jos selkeitä vaihtoehtoja ei ole, tuotteiden käyttöä pyritään rajoittamaan kulutuksen vähentämistä koskevilla kansallisilla tavoitteilla, suunnittelua ja merkintöjä koskevilla vaatimuksilla sekä tuottajille asetettavilla jätehuolto- ja puhdistusvelvollisuuksilla. Kaikki nämä säännöt yhdessä tekevät EU:sta edelläkävijän ratkaistaessa ongelmaa, jolla on maailmanlaajuisia vaikutuksia.

Kestävästä kehityksestä vastaava komission ensimmäinen varapuheenjohtaja Frans Timmermans totesi seuraavaa: ”Komissio lupasi, että tekisimme enemmän suurissa kysymyksissä ja jättäisimme loput jäsenvaltioille. Muovijäte on kiistatta suuri kysymys, ja eurooppalaisten on toimittava yhdessä tämän ongelman ratkaisemiseksi, koska muovijätettä päätyy ilmaan, maaperään, meriin ja jopa ruokaamme. Tämänpäiväisillä ehdotuksilla vähennetään erilaisilla toimenpiteillä kertakäyttöisten muovituotteiden määrää kauppojen hyllyillä. Kiellämme joitakin näistä tuotteista ja korvaamme ne puhtaammilla vaihtoehdoilla, jotta ihmiset voivat edelleen käyttää suosikkituotteitaan.”

Työllisyydestä, kasvusta, investoinneista ja kilpailukyvystä vastaava Euroopan komission varapuheenjohtaja Jyrki Katainen lisäsi: ”Muovi voi olla erinomainen materiaali, mutta sitä on käytettävä aiempaa vastuullisemmin. Kertakäyttöiset muovit eivät ole viisas valinta talouden tai ympäristön kannalta, ja tämänpäiväisillä ehdotuksilla autetaan yrityksiä ja kuluttajia siirtymään kestävämpiin vaihtoehtoihin. Tämä tarjoaa EU:lle mahdollisuuden toimia edelläkävijänä ja luoda tuotteita, joille tulevina vuosikymmeninä on maailmanlaajuista kysyntää. Lisäksi arvokkaista ja rajallisista resursseista saadaan enemmän taloudellista arvoa. Muovipulloja koskeva keräystavoite auttaa saamaan tarvittavat materiaalimäärät vireää muovinkierrätysalaa varten.”

Maailmanlaajuisesti muovit muodostavat 85 prosenttia merissä olevista roskista. Muovit kulkeutuvat jopa ihmisten keuhkoihin ja ruokapöytiin, eikä ilmassa, vedessä ja elintarvikkeissa olevien mikromuovien vaikutuksista terveyteen ole tietoa. Muovin aiheuttamaan ongelmaan on ehdottomasti tartuttava, ja samalla voidaan luoda uusia mahdollisuuksia innovointia, kilpailukykyä ja työllisyyttä varten.

Yritykset saavat kilpailuetua: kun kaikkialla EU:n markkinoilla noudatetaan samoja sääntöjä, EU:n yrityksillä on mahdollisuus saada mittakaavaetuja ja toimia aiempaa kilpailukykyisemmin kestävien tuotteiden voimakkaasti kasvavilla maailmanlaajuisilla markkinoilla. Perustamalla uudelleenkäyttöjärjestelmiä (esim. pantilllisia palautusjärjestelmiä) taataan yrityksille korkeatasoisen materiaalin tasainen saatavuus. Lisäksi kannustimet etsiä kestävämpiä ratkaisuja voivat antaa yrityksille teknologista etumatkaa kansainvälisiin kilpailijoihin verrattuna.

Erilaiset toimenpiteet eri tuotteita varten

EU:ssa ryhdyttiin muovikasseja koskeviin toimiin vuonna 2015, ja sen jälkeen 72 prosenttia eurooppalaisista on ilmoittanut vähentäneensä muovikassien käyttöä (Eurobarometri). EU kiinnittää nyt huomionsa kymmeneen kertakäyttöiseen muovituotteeseen ja kalastusvälineisiin, jotka yhdessä muodostavat 70 prosenttia merten roskaantumisesta Euroopassa. Uusilla säännöillä

·       kielletään muovi tietyissä tuotteissa: Tapauksissa, joissa käytettävissä on kohtuuhintaisia vaihtoehtoisia tuotteita, kertakäyttöisten muovituotteiden saattaminen markkinoille kielletään. Kieltoa sovelletaan muovisiin vanupuikkoihin, ruokailuvälineisiin, lautasiin, pilleihin, juomien sekoitustikkuihin ja ilmapallojen varsiin, jotka kaikki on valmistettava kokonaan kestävämmistä materiaaleista. Kertakäyttöiset muovista valmistetut juomapakkaukset sallitaan markkinoilla ainoastaan, jos niiden korkit ja kannet pysyvät niissä kiinni.

·       asetetaan tavoitteet kulutuksen vähentämiselle: Jäsenvaltioiden on vähennettävä muovisten elintarvikepakkausten ja juomamukienkäyttöä.Ne voivat tehdä niin asettamalla kansallisia vähennystavoitteita sekä varmistamalla, että myyntipisteissä on saatavilla vaihtoehtoisia tuotteita ja ettei kertakäyttöisiä muovituotteita tarjota loppukuluttajalle myyntipaikassa ilmaiseksi.

·       asetetaan velvollisuudet tuottajille: Tuottajat osallistuvat jätehuollon, puhdistamisen sekä valistustoimien kustannuksiin. Tämä koskeeelintarvikepakkauksia, elintarvikkeiden paketteja ja kääreitä (esim. perunalastuja ja makeisia varten), juomapakkauksia ja mukeja, tupakkatuotteita, joissa on suodattimet (tupakantumpit), kosteuspyyhkeitä, ilmapalloja ja kevyitä muovikasseja. Lisäksi toimialalle luodaan kannustimia kehittää ympäristöä vähemmän pilaavia tuotteita.

·       asetetaan keräystavoitteet: Jäsenvaltioiden on kerättävä 90 prosenttia kertakäyttöisistä muovisista juomapulloista vuoteen 2025 mennessä esimerkiksi pantillisten palautusjärjestelmien kautta.

·       asetetaan merkintävaatimukset: Tiettyihin tuotteisiin on kiinnitettävä selkeät ja vakiomuotoiset merkinnät, joista käy ilmi, miten jäte olisi hävitettävä, onko tuotteella haitallisia vaikutuksia ympäristöön sekä se, onko tuotteessa muovia. Tätä sovelletaan terveyssiteisiin, kosteuspyyhkeisiin ja ilmapalloihin.

·       edistetään tiedotusta: Jäsenvaltiot velvoitetaan lisäämään kuluttajien tietoisuutta haitallisista vaikutuksista, joita aiheutuu kertakäyttöisistä muovituotteista ja kalastusvälineistä peräisin olevasta roskaantumisesta, sekä näitä tuotteita varten käytettävissä olevista uudelleenkäyttöjärjestelmistä ja jätehuoltovaihtoehdoista.

Rantojen roskaantumisesta 27 prosenttia on peräisin kalastusvälineistä. Niiden osalta komissio pyrkii täydentämään nykyisiä toimenpiteitä tuottajan vastuuta koskevilla järjestelmillä muovia sisältäviä kalastusvälineitä varten. Kalastusvälineiden tuottajien on huolehdittava kustannuksista, jotka aiheutuvat jätteen keräämisestä sataman vastaanottolaitteista sekä sen kuljetuksesta ja käsittelystä. Niiden on huolehdittava myös tiedotustoimenpiteiden kustannuksista. Lisätietoa uusista kalastusvälineitä koskevista säännöistä löytyy täältä.

Seuraavat vaiheet

Komission ehdotukset menevät seuraavaksi Euroopan parlamentin ja neuvoston hyväksyttäväksi. Komissio kehottaa muita toimielimiä käsittelemään tätä ehdotusta ensisijaisesti, jotta EU:n kansalaisia varten saadaan aikaan konkreettisia tuloksia ennen toukokuussa 2019 pidettäviä vaaleja.

Komissio käynnistää lisäksi maailman ympäristöpäivän kunniaksi 5. kesäkuuta EU:n laajuisen tiedotuskampanjan, jossa tuodaan esiin kuluttajien valintojen tärkeys ja korostetaan yksittäisten ihmisten roolia muovijätteen ja merten roskaantumisen vähentämisessä.

EU:ssa syntyvien meriroskien vähentäminen on tietenkin vain osa ratkaisua maailmanlaajuiseen ongelmaan. Toimimalla edelläkävijänä EU:lla on kuitenkin hyvät mahdollisuudet saada aikaan muutoksia maailmanlaajuisesti esimerkiksi G7- ja G20-ryhmien sekä YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden täytäntöönpanon kautta.

Tausta

Tämänpäiväisellä aloitteella toteutetaan EU:n muovistrategian yhteydessä tehty sitoumus puuttua muoviroskiin liittyvään tuhlaukseen ja haitallisiin vaikutuksiin lainsäädäntötoimilla. Tähän ovat suhtautuneet myönteisesti sekä Euroopan parlamentti ja neuvosto että kansalaiset ja sidosryhmät. Ehdotetuilla toimenpiteillä helpotetaan EU:n siirtymistä kohti kiertotaloutta sekä YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden ja EU:n ilmastositoumusten ja teollisuuspoliittisten tavoitteiden saavuttamista.

Ehdotettu direktiivi on jatkoa nykyisille säännöille, kuten meristrategiapuitedirektiiville ja jätedirektiiveille, ja sillä täydennetään muita toimenpiteitä, joilla pyritään vähentämään merten roskaantumista, kuten satamien vastaanottolaitteista annettua direktiiviä ja ehdotettuja rajoituksia mikromuoveille ja oxo-hajoaville muoveille. Ehdotuksessa noudatetaan samanlaista lähestymistapaa kuin vuoden 2015 muovikassidirektiivissä, joka sai hyvän vastaanoton ja jolla on onnistuneesti saatu aikaan nopea muutos kuluttajien käyttäytymisessä.

Nyt ehdotetulla direktiivillä saadaan aikaan hyötyjä sekä ympäristön että talouden kannalta. Uusilla toimenpiteillä voidaan esimerkiksi

·       välttää päästöt, jotka vastaavat 3,4 miljoonaa hiilidioksidiekvivalenttitonnia

·       välttää ympäristövahingot, joista aiheutuvat kustannukset vastaisivat noin 22 miljardia euroa vuoteen 2030 mennessä

·       saada aikaan kuluttajille arviolta 6,5 miljardin säästöt.

Tässä kuussa hyväksyttyjen EU:n uusien jätesääntöjen ja -tavoitteiden kanssa nämä uudet säännöt luovat selkeyttä, oikeusvarmuutta ja mittakaavaetuja, joita EU:n yritykset tarvitsevat ottaakseen johtoaseman innovatiivisten useaan kertaan käytettävien vaihtoehtoisten tuotteiden, uusien materiaalien ja paremmin suunniteltujen tuotteiden uusilla markkinoilla.

Ehdotuksen valmisteluun kuuluivat paremman sääntelyn vaatimusten mukaisesti sidosryhmien kuuleminen, avoin julkinen kuuleminen sekä perusteelliset vaikutustenarvioinnit. Julkisessa kuulemisessa (joulukuusta 2017 helmikuuhun 2018) vastaajista 95 prosenttia katsoi, että muovituotteisiin liittyvät toimet ovat sekä tarpeellisia että kiireellisiä, ja 79 prosenttia oli sitä mieltä, että nämä toimenpiteet olisi toteutettava EU:n tasolla, jotta ne olisivat tehokkaita. Lisäksi 70 prosenttia valmistajista ja 80 prosenttia yrityksistä katsoi, että toimia tarvitaan kiireellisesti. Vastaajista 72 prosenttia on vähentänyt omaa muovikassien käyttöä, näistä 38 prosenttia viime vuonna.

Lisätietoja

Kysymyksiä ja vastauksia: Uudet EU:n säännöt kertakäyttöisistä muovituotteista:

Tietosivu

Ehdotus direktiiviksi tiettyjen muovituotteiden ympäristövaikutuksen vähentämisestä ja liite

Vaikutustenarviointi & tiivistelmä

 

Lähde: EU:n komission tiedote 28.5.2018