Jokialueelta kaupallisessa kalastuksessa pyydettyjen Itämerestä peräisin olevien lohien ensimyynti on sallittu vain sellaisille kaupallisille kalastajille, jotka ovat ilmoittaneet elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle aikovansa kyseisenä vuonna harjoittaa lohen kaupallista kalastusta jokialueella. Jokialueella kaupallisessa kalastuksessa saadut lohet on merkittävä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta saadun tunnisteen avulla.

1. tammikuuta 2019 voimaan astuneen Valtioneuvoston asetuksen 1100/2018 14 a § mukaan kaupallisen kalastajan, joka aikoo harjoittaa jokialueelta kalastetun Itämerestä peräisin olevan lohen ensimyyntiä, tulee vuosittain helmikuun loppuun mennessä antaa tätä koskeva ilmoitus elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle. Ilmoituksessa tulee antaa kalastajan yhteystiedot sekä tiedot hänen edellisenä vuonna jokialueelta kaupallisesti kalastamiensa lohien kappalemäärästä. Ilmoituksessa tulee myös ilmoittaa, kuinka monta lohien merkintätunnistetta kalastaja tarvitsee tulevalla kalastuskaudella.

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus lähettää vuosittain ilmoituksessa ilmoitetun tarvittavan määrän tunnisteita ilmoituksen tehneelle kaupalliselle kalastajalle.

Ilmoitus tehdään asuinpaikan mukaisesti joko kirjallisena tai sähköpostilla alla mainittuihin osoitteisiin:

1. Lapin ELY-keskukseen kirjaamo.lappi@ely-keskus.fi tai
2. Varsinais-Suomen ELY-keskukseen kirjaamo.varsinais-suomi@ely-keskus.fi

Ilmoituksen pitää sisältää seuraavat tiedot:

1. Asia: Jokilohimerkki
2. Ilmoittajan nimi ja yhteystiedot
3. Edellisenä vuonna jokialueelta (ilmoita joki) pyydettyjen lohien kappalemäärä
4. Tarvittavien merkkien määrä

Lähde: Lapin ELY-keskus 2.2.2022