Varsinais-Suomen ELY-keskus avaa kaupalliselle kalastukselle ja kalankasvatukselle rannikolla vahinkoja aiheuttavien halliurosten poistamisesta aiheutuviin kustannuksiin myönnettävien avustusten haun 8.5.2020.

Avustusta voidaan myöntää huhtikuun 8. päivästä 2020 vuoden 2023 loppuun. Avustuksen haku on jatkuva ja vuosittain sitä voidaan myöntää enintään 400 kpl poistetun halliuroksen käsittelemiseksi. Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus myöntää avustukset maa- ja metsätalousministeriön sille valtion talousarviossa osoittamista määrärahoista.

Valtioneuvosto asetuksella (184/2020) säädetään kaupalliselle kalastukselle ja kalankasvatukselle vahinkoja aiheuttavien halliurosten poistamisesta aiheutuvista kustannuksista maksettavien avustusten käyttötarkoituksesta, enimmäismääristä ja myöntämismenettelyistä.

Avustusta voidaan myöntää:

  • kalankasvatusta harjoittavalle yritykselle
  • ryhmään 1 kuuluvalle kaupalliselle kalastajalle
  • ryhmään 2 kuuluvalle kaupalliselle kalastajalle, jonka itse pyytämän kalan tai siitä jalostettujen kalastustuotteiden myynnistä kolmen viimeksi kuluneen tilikauden aikana kertyneen liikevaihdon keskiarvo ylittää 3 000 euroa

Avustus myönnetään poistamisesta aiheutuviin kustannuksiin, millä varmistetaan, että halliuros tuodaan rantaan ja poistetaan metsästyslainsäädännön, hyljetuotteiden kauppaa, riistaeläinten käsittelyä koskevien sekä muiden määräysten mukaisesti ja viedään käsiteltäväksi jätehuoltoon tai haudataan maahan. Poistetun halliuroksen hautaamisesta tulee noudattaa ruokaviraston ohjeita ja lisäksi on hyvä olla yhteydessä kunnan eläinlääkäriin ja -ympäristönsuojelusihteeriin.

Avustusta voidaan myöntää ainoastaan halliuroksesta, joka on aiheuttanut vahinkoa kalastus- tai kalankasvatustoiminnalle ja joka on sen takia poistettu kalanpyydyksestä (esim. rysä tai verkko) tai kalankasvatuslaitoksesta tai enintään 200 metrin etäisyydeltä niistä siten, että rysän osalta etäisyys lasketaan pyydyksen muusta osasta kuin johtoaidasta.

Hakija sitoutuu ottamaan näytteeksi kunkin poistetun halliuroksen alaleuan ja toimittamaan sen Luonnonvarakeskukselle (Luke) tutkimustarkoituksiin.

Avustus yhtä poistettua hallia kohden:

  • alkukäsittelystä 250 euroa, ml. halliuroksen alaleuan lähettäminen Luonnonvarakeskukselle
  • loppukäsittelystä 150 euroa, jos poistettu halliuros haudataan maahan
  • muulle loppukäsittelystä vastaavalle taholle perityn loppukäsittelymaksun mukaan, kuitenkin enintään 300 euroa
  • halliuroksen loppukäsittelyä ja sukupuolen vahvistamista koskevasta todistuksesta, siitä perittyyn maksun, kuitenkin enintään 50 euroa
  • kuljetuskustannuksista 100 euroa, koskien vain niitä kustannuksia, jos halliuros kuljetetaan loppukäsittelyä varten vähintään 20 kilometrin etäisyydelle paikasta, jossa se on nostettu maihin

Avustushakemus on toimitettava ELY-keskukseen kuukauden kuluessa kunkin halliuroksen poistamisesta

Avustusta haetaan sähköisesti tai kirjallisesti hakulomakkeella.

Hakulomake ja -ohje (päivitetään sivuille 8.5.2020 mennessä)

Hakulomake liitteineen toimitetaan Varsinais-Suomen ELY-keskuksen kirjaamoon
sähköpostina:
kirjaamo.varsinais-suomi@ely-keskus.fi

tai postiosoitteeseen:
Varsinais-Suomen ELY-keskus / Kalatalouspalvelut
PL 236, 20101 TURKU

Lisätietoja:

Jukka Lähde, jukka.lahde@ely-keskus.fi, 0295 028 591
Jari Hakala, jari.hakala@ely-keskus.fi, 0295 028 554
Niklas Ulenius, niklas.ulenius@ely-keskus.fi, 0295 028 070

Lähde: Ely-keskus 4.5.2020