Fiskeåret 2017 var det sämsta genom tiderna i Åboland. Samma negativa trend för fiskfångsterna har observerats på andra delar längs Finlands kust.

Orsaken är kristallklar, sälarna och skarvarna vilka tär på lönsamheten och tvingar fiskare att sluta. Aldrig tidigare angrepp på fiskebragder och fångster har förekommit under hela fiskesäsongen, speciellt under höstfisket 2017. En ny trend är att hungriga och orädda sälar även äter strömming och vassbuk direkt ur trålpåsarna då dessa lyfts efter avslutat tråldrag. Observationer har även gjorts att sälarna under tråldragen går in i trålen för att äta. Sälar har också setts föda kutar på isar långt inne i innerskärgården eller bredvid farleder. Den nya generationens sälar är fullständigt orädda för människor.

Någonting bör göras och fort. Sälstammarna bör radikalt minskas genom åtgärder som t.ex. att sälskyddsområdena slopas och gråsälens fredningstid förkortas. Om inga åtgärder görs gällande säl och skarv bör skadorna kompenseras fullt ut. Detta är några av förslagen som Åbolands Fiskarförbund lyfter fram vid träffen med Egentliga-Finlands riksdagsledamöter måndagen den 9 april. Nu räcker det inte längre med vackra tal om hur viktigt fisket är utan konkreta åtgärder måste införas. Yrkesfisket är utrotningshotat i Skärgårdshavet och längs hela Finlands havskust. Läget är nu mycket allvarligt.

Åbolands Fiskarförbund höll sitt stadgeenliga årsmöte i Nagu fredagen den 6.4 där Michael Oksanen återvaldes till ordförande. Ann Kristin Granlund, Bo-Erik Rosin och Börje Öhman omvaldes i styrelsen.

Källa: Åbolands Fiskarförbund 7.4.2018