Ympäristöministeriö pyytää lausuntoja luonnoksesta hallituksen esitykseksi jätelain ja merenkulun ympäristönsuojelulain muuttamisesta. Lausunnot on jätettävä viimeisään 17.2.2022.

Suurin osa esityksessä ehdotetuista muutoksista olisi tarpeen tiettyjen muovituotteiden ympäristövaikutuksen vähentämisestä annetun direktiiviin (ns. SUP–direktiivi) täytäntöön panemiseksi. SUP-direktiivin edellyttämät tuotekiellot ja merkintävaatimukset on saatettu kansalliseen lainsäädäntöön jo aikaisemmin. Osa ehdotetuista muutoksista olisi tarpeen EU:n jätesäädöspaketin täytäntöönpanon täydentämiseksi. 

Jätelain tuottajavastuusääntelyn piiriin sisällytettäisiin uusina tuoteryhminä useita kertakäyttöisiä muovituotteita sekä muovia sisältävät kalastusvälineet. Osalle kyseisten tuotteiden tuottajista säädettäisiin nykyisen sääntelyn mukainen erilliskeräystä edellyttävä jätehuollon järjestämis- ja kustannusvastuu. Osalle kyseisten tuotteiden tuottajista säädettäisiin nykyiseen sääntelyyn verrattuna uusi kustannusvastuu, joka koskisi tiettyjä kuntien toteuttamia jätehuolto- ja siivoustoimia. 

Tietyn kokoisissa merenkulun ympäristönsuojelulain soveltamisalaan kuuluvissa kalastussatamissa olevat vastaanottolaitteet olisivat osa muovia sisältävän kalastusvälinejätteen erilliskeräysverkostoa. Erilliskeräysverkostosta säädettäisiin tarkemmin lain nojalla annettavalla asetuksella. Lain nojalla annettavalla asetuksella säädettäisiin myös eräitä muovituotteita koskevista uusista tuote- ja erilliskeräysvaatimuksista, sekä uusista kuluttajatiedotuksen sisältövaatimuksista.

SUP-direktiivin tavoitteena on ehkäistä ja vähentää sen soveltamisalaan kuuluvien muovituotteiden vaikutusta ympäristöön, erityisesti vesiympäristöön, ja ihmisten terveyteen sekä edistää siirtymistä kiertotalouteen, jossa käytetään innovatiivisia ja kestäviä liiketoimintamalleja, tuotteita ja materiaaleja. Siten direktiivin tavoitteena on edistää myös sisämarkkinoiden tehokasta toimintaa.

Linkit

https://www.ym.fi/fi-FI/Ymparisto/Lainsaadanto_ja_ohjeet/Ymparistonsuojelun_valmisteilla_oleva_lainsaadanto/Kertakayttomuovien_kulutuksen_rajoittaminen

https://valtioneuvosto.fi/hanke?tunnus=YM039:00/2020

Liitteet:

HE_EU_SUP_23.12.2021.pdf

SUP asetustason sääntelyn keskeinen sisältö_yhteenveto_23.12.2021.pdf

SV_ SUPD_HE_pääasiallinen_sisältö_ja_pykälät.pdf

Lähde: Ympäristöministeriö 23.12.2021, linkki Lausunto – Lausuntopalvelu