Lohi- ja meritaimenstrategia kattoi ajanjakson 2015–2020. Strategian jatkamista tai päivittämistä varten strategian toteutumista arvioitiin toimenpiteiden toteutumisen ja tavoitteiden saavuttamisen kautta.

Strategian tavoitetila ja päämäärät todettiin edelleen päteviksi ja strategian jatkamista pidettiin tärkeänä. Toimintaympäristössä on tapahtunut strategian päämääriä tukevia muutoksia, jotka vaikuttavat päivityksen lähtökohtiin.

Strategiakaudella lähestyttiin tavoitetilaa elinvoimaisista lohi- ja meritaimenkannoista ja niiden kestävästä hyödyntämisestä. Myönteisen kehityksen etenkin kohti ekologisia tavoitteita odotettiin jatkuvan strategian mukaisilla toimilla. Kestävän hyödyntämisen saavuttaminen nykyisessä strategiassa esitetyillä toimilla jakoi mielipiteitä enemmän ja siihen tulee kiinnittää huomiota strategiaa päivitettäessä.

Lohi- ja meritaimenstrategiasta osoitettiin lukuisia kohtia, joihin strategiakauden aikana saatu tutkimus- tai kokemusperäinen tieto luovat muutospainetta. Huomattava osa esitetystä kritiikistä kohdistui kalastuksen säätelyyn ja siihen johtavaan päätöksentekoprosessiin. Kritiikin taustalla ovat pitkälti ekologiaan ja talouteen liittyvät epävarmuudet. Näiden hallinnassa olennaista on epävarmuuksien tiedostaminen sekä valmius muuttaa toimintaa tietojen täsmentyessä. Molemmat edellyttävät avointa keskusteluyhteyttä eri intressiryhmien välillä.

PDF Maa- ja metsätalousministeriön julkaisuja 2021:6 Kansallisen Itämeren alueen lohi- ja meritaimenstrategian 2020 arviointi

Lähde: MMM 2.7.2021