Kalastuksen säätelyssä ja kalakantojen hoidossa tarvitaan tarkkaa tietoa etenkin uhanalaisista, heikentyneistä ja laajan elinkierron omaavista lajeista. Tätä tietoa ei tällä hetkellä saada riittävästi. Kalastuslakia esitetään muutettavaksi siten, että vapaa-ajankalastajille tulisi saaliin ilmoitusvelvollisuus tiettyjen harvoin saaliiksi saatujen lajien osalta. Lausuntoja hallituksen esityksen luonnoksesta lain muuttamiseksi voi antaa 14.10.2022 saakka.

Kalastuslain tarkoituksena on parhaaseen käytettävissä olevaan tietoon perustuen järjestää kalavarojen ekologisesti, taloudellisesti ja sosiaalisesti kestävä käyttö ja hoito. Vapaa-ajan kalastajat saavat useista lajeista suurimman osan saaliista. Ilman tietoa vapaa-ajankalastajien saaliista ja kalastuksesta ei kalastusta voida säännellä ja kalakantoja hoitaa tietoon perustuen. Yleisimmin saaduista lajeista tietoa on saatavilla, mutta tarkempaa tietoa tarvitaan erityisesti uhanalaisista, heikentyneistä ja laajan elinkierron omaavista lajeista. 

Kalastuslakia esitetään muutettavaksi siten, että vapaa-ajankalastajille voidaan asettaa saaliin ilmoitusvelvollisuus tarkkaan harkittujen lajien osalta säätämällä lajeista valtioneuvoston asetuksella. Näitä lajeja ovat esimerkiksi lohi, järvilohi, taimen, ankerias ja Vuoksen vesistön nieriä, joiden asettamista saaliin ilmoitusvelvollisuuden piiriin esitetyn lakimuutoksen nojalla on alustavasti keskusteltu. Saalis- ja pyyntitiedot ilmoitettaisiin Luonnonvarakeskukselle (Luke) ja niiden käyttöä säädellään kalastajien luottamuksen säilyttämiseksi. Lukelle annettaisiin myös tehtäväksi laatia Suomen kalakantojen tilasta ja kalastuksesta koko Suomea koskeva raportti kolmen vuoden välein.

Lakimuutoksen myötä Suomen kalalajeista ja -kannoista saataisiin tarkempaa ja laadukkaampaa tietoa. Paremman tiedon ansiosta kalastusrajoituksia voitaisiin kohdistaa oikeisiin toimenpiteisiin ja oikea-aikaiseksi ja toisaalta pyrkiä eroon rajoituksista, jotka eivät ole tarpeen. Myös kalakantojen hoitotoimenpiteiden tuloksellisuudesta on tärkeää saada tietoa.

Kalastuslain muutosesityksellä toteutettaisiin pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelman kirjausta otetaan käyttöön vaelluskalojen saalisilmoitus koskien kaikkea saalistettua kalaa (Omakala-tietojärjestelmä). Hallituksen esitys kalastuslain muuttamiseksi tukee Luonnonvarakeskuksen kehittämän Omakala-palvelun käyttöönottoa. Kalastuslain muutoksen valmistelussa on pyritty siihen, että velvoitteiden lisäksi kalastaja myös hyötyisi, esimerkiksi saamalla Omakala-palvelusta tietoa kalavaroista ja kalastusrajoituksista sekä tositteen kalastonhoitomaksun suorittamisesta.

Lausuntopyyntö ja luonnos hallituksen esityksestä löytyvät lausuntopyynnöt-sivulta. Lausuntoja voi antaa 14.10.2022 saakka. 

Lähde: MMM tiedote 16.9.2022