Vuonna 2014 kalatalousyritysten kokonaistuotot olivat 957 miljoonaa euroa ja alalla toimi 1 789 yritystä. Kalatalouden tuottama jalostusarvo oli 153 miljoonaa euroa ja alan yritykset työllistivät 2 827 henkilötyövuotta.

Yrityksistä 72 prosenttia oli kalastusyrityksiä. Tuotoiltaan suurin toimiala oli kalanjalostus. Myös henkilöstöä oli eniten jalostajien palveluksessa.

Suurin osa toimialan yrityksistä (72 %) oli kalastusyrityksiä. Kalatalouden toimialojen kokonaistuotot olivat kolme prosenttia enemmän kuin vuonna 2013. Kalakauppa ja jalostus ovat hyvin keskittyneitä, mutta myös kalastus ja vesiviljely ovat viime vuosina keskittyneet.

Kalanjalostus työllisti eniten, 38 prosenttia koko toimialasta. Henkilötyövuosien määrä laski alkutuotannossa ja kasvoi kalanjalostuksessa ja tukkukaupassa.

Kalanjalostus on kalatalouden suurin toimiala

Alkutuotannon eli kalastuksen ja vesiviljelyn tuotot laskivat ja kalakaupan tuotot pysyivät vuoden 2013 tasolla. Kalanjalostuksen tuotot ovat kasvaneet huomattavasti viime vuosina (kuva 1.). Vuonna 2014 kalanjalostajat tekivät kalatalouden suurimman tuoton, 399 miljoonaa euroa.

Kalastuksen nettotulos heikkeni

Merialueen ammattikalastuksen vuoden 2014 taloudelliset tiedot on nyt julkaistu Luken Taloustohtori-verkkopalvelussa ja tilastotietokannassa. Vuonna 2014 merialueella toimi 1 295 kalastusyritystä. Suurin osa kalastusyrityksistä oli alle 12 metrisillä aluksilla kalastavia rannikkokalastusyrityksiä. Pieniä, alle 8 500 euron vuotuisen liikevaihdon rannikkokalastajia oli 68 prosenttia kaikista kalastajista.

Kalastusyritysten yhteenlasketut tuotot olivat 40 miljoonaa euroa vuonna 2014. Pienten rannikkokalastajien ja isojen troolareiden tuotot laskivat, kun taas suurten rannikkokalastajien ja pienten troolareiden tuotot kasvoivat. Silakan ja kilohailin Venäjän viennin hiipuminen vuonna 2014 vaikutti negatiivisesti isojen troolareiden tuottoihin.

Kalastuksen nettotulos heikkeni ja parhaimman tuloksen tekivät yli 8 500 euron liikevaihdon rannikkokalastajat. Myös pienet troolarit tekivät positiivisen nettotuloksen. Pienet rannikkokalastajat ja isot troolarit tekivät vuonna 2014 tappiota. Kalastajat investoivat vuonna 2014 noin kymmenen miljoonaa euroa. Eniten investoivat pienet troolarit (5 miljoona euroa) ja isot rannikkokalastajat (4 miljoonaa euroa). Isoja troolareita lukuun ottamatta kalastusyritysten vakavaraisuus oli hyvä ja maksuvalmius tyydyttävä.

Kalanjalostus ja kalakauppa mukaan Taloustohtori-verkkopalveluun ja tilastotietokantaan

Päätoimisten kalanjalostuksen, kalatukkukaupan ja kalan vähittäiskaupan yritysten taloudellisia tunnuslukuja julkaistaan nyt ensimmäistä kertaa Luken Taloustohtorin uudessa Kalanjalostus ja kalakauppa-verkkopalvelussa sekä tilastotietokannassa. Palveluissa ovat nähtävissä taloudelliset tunnusluvut vuosilta 2008−2014 suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Yritysten taloudellisia tunnuslukuja voi tarkastella yrityksen suuruusluokan mukaan.

Lähde: Luke 2.11.2016