2015 oli kalataloudessa aiempaa synkempi, kun tuotot kääntyivät monen vuoden nousun jälkeen laskuun. Kalatalouden alkutuotannossa oli kuitenkin nähtävissä myönteistä kehitystä.

Aiempaa alhaisempi polttoaineen hinta vaikutti positiivisesti isojen kalastustroolareiden tulokseen.

”Vaikka kirjolohen hinta laski, myös vesiviljelyn kasvanut tuotanto nosti alan tuottoja ja kannattavuutta. Jalostuksessa ja kalakaupassa meni puolestaan heikommin. Pääosin tuontikalaan nojaavan jalostusteollisuuden ja kalakaupan kannattavuus heikkeni korkean tuontilohen hinnan vuoksi”, sanoo tutkija Heidi PokkiLuonnonvarakeskukselta (Luke).  

Kalatalous on hyvin keskittynyttä

Vuonna 2015 kalataloudessa toimi 1 747 yritystä. Suurin osa toimialan yrityksistä (72 %) oli kalastusyrityksiä. Kalatalouden kokonaistuotot (839 milj. €) laskivat 12 prosenttia edellisvuodesta.  Kalatalouden jalostusarvo laski viidenneksellä 122 miljoonaan euroon. Kalakauppa ja jalostus ovat hyvin keskittyneitä, ja viime vuosina myös merikalastus ja vesiviljely ovat keskittyneet.

Kalatalous työllisti 2 536 henkilötyövuotta. Kalanjalostus työllisti eniten, 32 prosenttia. Henkilötyövuosien määrä kasvoi alkutuotannossa ja laski kalanjalostuksessa ja vähittäiskaupassa.

Kalanjalostus on kalatalouden suurin toimiala

Vuonna 2015 kalatalouden tuotot kääntyivät pitkän nousun jälkeen laskuun. Toimialoista ainoastaan vesiviljely-yritysten tuotot kasvoivat. Eniten laskivat kalanjalostuksen tuotot, lähes neljänneksen.  Kalanjalostajien osuus tuotoista oli kuitenkin suurin, 302 miljoonaa euroa.

Isojen troolareiden nettotulos parani

Vuonna 2015 merialueella toimi 1 256 kalastusyritystä. Suurin osa merikalastusyrityksistä oli alle 12 metrisillä aluksilla kalastavia rannikkokalastusyrityksiä. Pieniä, alle 8 500 euron vuotuisen liikevaihdon rannikkokalastajia oli 71 prosenttia kaikista kalastajista. Ainoastaan neljä prosenttia kalastusyrityksistä oli troolareita.

Kalastusyritysten yhteenlasketut tuotot olivat 38 miljoonaa euroa. Isojen troolareiden nettotulos parani aiempaa edullisemman polttoaineen myötä. Isot troolarit tekivätkin puolet kalastusyritysten tuotoista. Parhaimman tuloksen tekivät yli 8 500 euron liikevaihdon rannikkokalastajat, kolme miljoonaa euroa. Pieniä rannikkokalastajia lukuun ottamatta kalastuksen nettotulos oli positiivinen.

Merikalastajat tekivät noin kahdeksan miljoonan euron arvosta nettoinvestointeja. Eniten investoivat isot troolarit (4 miljoona euroa) ja pienet rannikkokalastajat (2 miljoonaa euroa). Kalastusyritysten vakavaraisuus oli hyvä ja maksuvalmius tyydyttävä tai hyvä isoja troolareita lukuun ottamatta. Isojen troolausyritysten omavaraisuusaste oli huono ja maksuvalmius heikko.

Kalatalouden kannattavuustiedot päivitetty Taloustohtori-verkkopalveluun ja tilastotietokantaan

Kalatalousyritysten taloudellisia tunnuslukuja julkaistaan Luken Taloustohtorissa sekä tilastotietokannassa. Palveluissa ovat nähtävissä taloudelliset tunnusluvut vuosilta 2008−2015 suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Yritysten taloudellisia tunnuslukuja voi tarkastella jalostuksen ja kalakaupan osalta yrityksen suuruusluokan, vesiviljelyssä tuotantosuunnan ja kalastuksessa kalastusmuodon mukaan.

kalatalouden1

kalatalouden2