Kalatalouden toimialakatsauksessa kuvataan suomalaisen merikalastuksen, vesiviljelyn, kalanjalostuksen, kalatukkukaupan ja kalaan erikoistuneen vähittäiskaupan taloudellista tilaa. Katsaus perustuu kalatalouden yritysten viimeisimpiin tilasto-, barometri- ja tilinpäätöstietoihin. Vuonna 2011 kalatalousalalla oli 846 sellaista yritystä, joiden liikevaihto ylitti 10 340 euroa. Yritysten kokonaistuotot olivat 735 miljoonaa euroa. Kalatalouden tuottama jalostusarvo oli 133 miljoonaa euroa ja yritysten työllistävyys oli 2 283 henkilötyövuotta. Yrityksistä 42 % oli kalastusyrityksiä. Tuotoiltaan suurin toimiala oli kalanjalostus. Myös henkilöstöä oli eniten jalostajien palveluksessa.

Kalatalouden tuotot kasvoivat kaikissa muissa yritysryhmissä paitsi vesiviljelyssä ja vähittäiskaupassa vuonna 2011. Kalastuksen ja jalostuksen tuotot lisääntyivät eniten. Kalan ulkomaankauppa jatkoi kasvuaan vuonna 2012.

Vuonna 2011 kalastuksen kannattavuus parani ja vesiviljely-yritysten kannattavuus heikkeni. Suurten ja keskisuurten kalanjalostusyritysten nettotulokset paranivat, mutta pienten jalostamoiden kannattavuus heikentyi. Tukkukaupan kannattavuus heikkeni selvästi, kun taas kalaan erikoistuneen vähittäiskaupan kannattavuus parani pieniä yrityksiä lukuun ottamatta. Vuoden 2012 alussa toimiala arvioi suotuisan kehityksen jatkuvan, mutta pienten yritysten ennusteet olivat varovaisempia kuin suurten.

Kalastuksen tuotot kasvoivat ja nettotulos parani

Vuonna 2011 merialueella toimi 352 sellaista kalastusyritystä, joiden saaliin arvo oli vähintään 10 340 €/v. Yrityksistä troolareita oli noin 13 % ja muita avomerikalastusta harjoittavia yrityksiä oli noin 5 %. Suurin osa (82 %) kalastusyrityksistä oli rannikkokalastajia. Kalastusyritysten määrä kasvoi 7 % vuodesta 2010. Troolari- ja rannikkokalastusyritysten määrä kasvoi, mutta ns. muiden avomerikalastajien määrä pieneni.

Kalastusyritysten yhteenlasketut tuotot vuonna 2011 olivat 37 miljoonaa euroa, ja ne nousivat noin viidenneksen vuodesta 2010 (kuva 4). Kaikkien yritysryhmien tuotot kasvoivat muuta avomerikalastusta kuin troolausta lukuun ottamatta. Eniten tuottoja lisäsivät isot troolariyritykset, mutta samalla niiden nettotulos heikkeni aiempaan vuoteen verrattuna. Pienten troolareiden, rannikkokalastuksen ja muiden avomerikalastajien nettotulos parani. Kalastusalan

ja erityisesti isojen trooliyritysten nettoinvestoinnit kasvoivat merkittävästi vuonna 2011. Kalastusyritysten vakavaraisuus omavaraisuudella mitattuna oli tyydyttävä tai hyvä, mutta muun avomerikalastuksen ja isojen troolausyritysten maksuvalmius oli heikko.

Vuonna 2012 maamme ammattikalastajien saalis Itämerestä oli 133 miljoonaa kiloa ja arvoltaan 36 miljoonaa euroa. Sekä saaliin määrä että arvo kasvoivat. Silakan osuus saaliin arvosta oli 64 %. Jalostus-, vienti- ja teollisuussilakan hinnat jatkoivat nousuaan vuonna 2012. Lohen hinta laski selvästi ja myös muiden rannikkolajien sekä muikun hinta halpeni vuonna 2012.

Helmikuussa 2012 suuret kalastusyritykset arvioivat kannattavuutensa parantuneen vuonna 2011, mutta pienet arvioivat kannattavuutensa heikentyneen. Luottamus vuoden 2012 talouskehitykseen oli isoilla yrityksillä parempi kuin pienillä, jotka odottivat tilanteen säilyvän aiemmalla tasolla. Tuotantokustannusten ennakoitiin pysyvän suurina. Samalla odotettiin myös kalan hintojen nousua.

Raportti: http://www.rktl.fi/julkaisut/j/658.html

Lähde: RKTL 18.9.2013