Vuonna 2010 Suomen kalatalousalalla oli 822 yritystä, joiden liikevaihto ylitti 9 979 euroa. Yritysten kokonaistuotot olivat 680 miljoonaa euroa. Kalatalouden tuottama jalostusarvo oli 130 miljoonaa euroa ja yritysten työllistävyys oli 2 144 henkilötyövuotta. Yrityksistä 40 % oli kalastusyrityksiä. Tuotoiltaan suurin toimiala oli tukkukauppa. Henkilöstöä oli eniten jalostajien palveluksessa.

Kalatalouden tuotot suurenivat kaikissa yritysryhmissä vuonna 2010. Jalostuksen ja tukkukaupan tuotot nousivat eniten. Kalan ulkomaankauppa jatkoi kasvuaan. Vuonna 2010 troolarien kannattavuus parani. Myös muiden kalastusmuotojen tulokset olivat kannattavia. Vesiviljely-yritysten kannattavuus parani kaikissa kokoluokissa. Kalanjalostuksen nettotulokset nousivat etenkin isoissa yrityksissä, mutta keskisuurten kannattavuus heikentyi. Tukkukaupan ja kalaan erikoistuneen vähittäiskaupan kannattavuus parani merkittävästi.

Vuonna 2011 kalatalouden taloustilanne oli hyvä ja ulkomaankauppa kasvoi edelleen.

Vuoden 2012 alussa toimiala arvioi suotuisan kehityksen jatkuvan, mutta pienten yritysten ennusteet olivat varovaisempia kuin isojen.

Troolareilla hyvä tuloskehitys

Vuonna 2010 merialueella toimi 329 aktiivista kalastusyritystä, joiden saaliin arvo oli vähintään 9 979 €/v (liite 3: taulukko 3.1). Yrityksistä troolareita oli noin 11 % ja muita avomerikalastusta harjoittavia oli noin 6 %. Suurin osa kalastusyrityksistä oli rannikkokalastajia. Kalastusyritysten määrä väheni hieman vuodesta 2009. Eniten väheni pienten troolariyritysten määrä.

Kalastusyritysten yhteenlasketut tuotot vuonna 2010 olivat noin 29 miljoonaa euroa, ja ne nousivat 8 % vuodesta 2009 (kuva 4). Kaikkien yritysryhmien tuotot kasvoivat. Parhaiten tuottoja lisäsivät muun avomerikalastuksen kuin troolauksen yritykset, mutta niiden nettotulos kuitenkin heikkeni aiempaan vuoteen verrattuna. Rannikkokalastuksen nettotulos heikkeni myös. Isot troolarit paransivat kannattavuuttaan huomattavasti. Kalastusalan nettoinvestoinnit vähenivät muiden kuin pienten troolarien osalta. Kalastusyritysten vakavaraisuus omavaraisuudella mitattuna ja maksuvalmius olivat enimmäkseen tyydyttäviä tai hyviä, mutta muun avomerikalastuksen kuin troolauksen yritysten omavaraisuusaste oli kuitenkin huono.

Vuonna 2010 maamme ammattikalastajien saalis Itämerestä oli 122 miljoonaa kiloa arvoltaan 28 miljoonaa euroa. Seuraavana vuonna saalista kertyi 2 miljoonaa kiloa vähemmän, mutta sen arvo oli kuitenkin 32 miljoona euroa (kuva 5). Silakan osuus saaliin arvosta oli 56 %.

Vuoden 2011 alussa tehdyn barometritiedustelun perusteella suurten kalastusyritysten taloudellinen tila kohentui vuonna 2010. Sen sijaan pienet kalastusyritykset arvioivat kannattavuutensa heikentyneen (Ahvonen ym. 2011). Helmikuussa 2012 suuret kalastusyritykset arvioivat kannattavuutensa parantuneen vuonna 2011, mutta pienet arvioivat kannattavuutensa heikentyneen. Luottamus vuoden 2012 talouskehitykseen oli isoilla parempi kuin pienillä, jotka odottivat tilanteen säilyvän aiemmalla tasolla. Tuotantokustannusten ennakoitiin pysyvän suurina. Samalla odotettiin myös kalan hintojen nousua (Honkanen ym. 2012).

Lähde: RKTL 9/2012