Kalatalouden tilinpäätöstilastot 2011 -raportissa esitetään suomalaisten kalatalousyritysten taloudellinen tilanne eri toimialoilla vuonna 2011. Tarkastelu tehdään päätoimialoittain. Perusaineiston muodostavat kaikki sellaiset yritykset, joiden päätoimiala on Tilastokeskuksen yritysrekisterissä jokin kalatalouteen liittyvä toiminta. Tilinpäätös- ja tasetiedot ovat käytettävissä Tilastokeskuksen tilinpäätöstilastoissa yrityksiltä, joiden liikevaihto tarkasteluvuonna ylittää tietyn vähimmäismäärän (10 340 euroa vuonna 2011). Tilastokeskuksen tietoja on täydennetty Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen tilastoaineistoilla ja rannikkokalastajien kirjanpitotiedoilla. Merikalastuksen osalta Tilastokeskuksen yritysrekisterin perusjoukko on edellä mainitun johdosta täydentynyt 46 yrityksellä.

Tarkastelussa on mukana 5 toimialaa: merikalastus, vesiviljely, kalanjalostus, kalatukkukauppa sekä kalan vähittäiskauppa. Tilastossa esitetään kultakin toimialalta yritysten taloudellista tilaa kuvaavat keskeisimmät taloudelliset tunnusluvut. Raportin lopussa on esitetty vertailu viime vuosien välillä keskeisempien taloudellisten tunnuslukujen osalta.

Merikalastus

Vuonna 2011 merialueella toimi 352 ammattikalastusyritystä. Kalastusyritykset luokiteltiin kalastusmuodon mukaan rannikkokalastukseen, troolikalastukseen (isot ja pienet troolarit, raja 24 m) sekä muuhun avomerikalastukseen. Lukumääräisesti rannikkokalastus oli suurin luokka. Merialueen ammattikalastuksen yhteenlaskettu liikevaihto on kasvanut suhteellisen tasaisesti vuosina 2008 – 2011. Vuonna 2011 kalastusyritysten liikevaihto oli 32,9 miljoonaa euroa, joka oli yli 20 prosenttia edellisvuotta suurempi. Liikevaihto kasvoi eniten troolikalastuksessa.

Kalastusyritysten nettotulos kokonaisuudessaan kuitenkin heikkeni edellisvuodesta 16 prosenttia. Muussa avomerikalastuksessa ja rannikkokalastuksessa kannattavuus nousi, sen sijaan troolarien nettotulokset laskivat huomattavasti. Kaikissa kalastusmuodoissa nettotulokset olivat kuitenkin positiiviset.

Yritysten vakavaraisuus omavaraisuusasteena mitattuna nousi rannikkokalastuksessa ja muussa avomerikalastuksessa. Troolarien vakavaraisuus heikkeni hieman. Kaikkien kalastusmuotojen vakavaraisuudet olivat vähintään tyydyttäviä. Rannikkokalastusyritysten ja pienten troolarien maksuvalmius oli tyydyttävä. Merikalastuksen työllisyys nousi viidenneksen edellisvuodesta 202 henkilötyövuoteen. Työllisten määrä kasvoi etenkin rannikkokalastuksessa ja pienissä troolareissa. Troolarit työllistivät noin puolet kalastuksen kokoaikavastaavasta henkilöstöstä. Rannikkokalastuksen osalta kasvu selittyy osittain tarkentuneesta laskenta-aineistosta.

Lähde: RKTL 27.6.2013

Koko julkaisu (pdf)