Euroopan meri- ja kalatalousrahasto tukee suomalaisen kalatalouden uudistamista. Rahoitusta suunnataan korkean lisäarvon tuotteiden kehittämiseen, kalatuotteiden markkina-aseman parantamiseen ja viennin vauhdittamiseen sekä kalakantojen luontaisen lisääntymisen edistämiseen.

Maa- ja metsätalousministeriö sekä ELY-keskukset käynnistävät viisi kalatalouden innovaatio-ohjelmaa, joiden rahoitus tulee Euroopan meri- ja kalatalousrahastosta. Ohjelmat ovat:

  1. Kotimaisesta kalasta saatavan arvon lisääminen ja uudet lisäarvotuotteet
  2. Tutkimuksen ja kalastajien välisen kumppanuuden kehittäminen
  3. Vesiviljelyn innovaatio-ohjelma
  4. Kalatalouden markkinointiohjelma
  5. Kalatalouden ympäristöohjelma

Innovaatio-ohjelmien tavoitteena on koko toimialaa ja kalatalouden arvoketjua pysyvämmin hyödyttävä kehitystyö. Ohjelmissa parannetaan tutkimus- ja kehittämistoiminnan vaikuttavuutta sekä yritysten mahdollisuuksia panostaa uusien teknologioiden ja tuotteiden luomiseen. Työtä tehdään verkostoissa, millä edistetään kalatalouden tuotekehitystä, vahvistetaan yksityisen ja julkisen sektorin kumppanuuksia sekä kannustetaan rohkeisiin kokeiluihin. Ohjelmia koordinoivat Luonnonvarakeskus, Aktion Österbotten ja Pro Kala.

– Kotimaisessa kalataloudessa piilee merkittäviä kasvun mahdollisuuksia, joiden toteutumista halutaan nyt vauhdittaa. Kalat voivat tuoda kansantalouteemme monin verroin nykyistä enemmän rahaa, jos esimerkiksi tänä päivänä vähäarvoisina pidetyistä lajeista valmistetaan tulevaisuudessa korkean lisäarvon tuotteita, sanoo erityisasiantuntija Timo Halonen maa- ja metsätalousministeriöstä.

Euroopan meri- ja kalatalousrahaston (EMKR) Suomen toimintaohjelman 2014–2020 tavoitteena on kalatalouden elinkeinojen kestävä kasvu ja kilpailukyvyn parantaminen sekä kalavarojen elinvoimaisuuden edistäminen tukemalla kalakantojen luontaisen lisääntymisen edellytyksiä. Tavoitteiden saavuttaminen edellyttää toimialalta jatkuvaa uudistumista ja kehitystoimintaa. Maa- ja metsätalousministeriö on määrittänyt ohjelmien vaikuttavuustavoitteet ja valinnut ohjelmien toteuttajat avoimen haun kautta. Rahoitusmalli antaa aikaisempaa paremmat mahdollisuudet ratkaista toimialan kestävän kasvun sekä kalakantojen tilan parantamiseen liittyviä laajoja ja moniulotteisia haasteita.

Innovaatio-ohjelmat rahoitetaan kahdessa osassa. Nyt alkavan ensimmäisen vaiheen toteutukseen on varattu 8,7 miljoonaa euroa ja se päättyy viimeistään vuoden 2019 lopussa. Toisen vaiheen rahoittamisen ehtona on ensimmäisen vaiheen tuloksellinen toteuttaminen. Vaikuttavuuden varmistamiseksi toimintaa arvioidaan jatkuvasti. 

Lähde: MMM 3.4.2017