Eduskunta on 16.10. 2012 lähettäessään hallituksen esityksen eduskunnalle laiksi kaupallisen kalastuksen vakuutustuesta (HE 129/2012 vp) valmistelevasti käsiteltäväksi maa- ja metsätalousvaliokuntaan samalla määrännyt, että perustuslakivaliokunnan on annettava asiasta lausunto maa- ja metsätalousvaliokunnalle.

Perustuslakivaliokunta on 9.11.2012 antanut lausuntonsa maa- ja metsätalousvaliokunnalle. Lausuntonaan perustuslakivaliokunta esittää, että lakiehdotus voidaan käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä.

Lähde: Eduskunta 9.11.2012