Vuo­sia val­mis­tel­tu ka­las­tus­lain uu­dis­tus on py­säh­ty­nyt hal­li­tuk­ses­sa rii­taan ka­las­tus­mak­sus­ta. Uu­dis­tus laa­jen­tai­si ka­las­tus­mak­sun kos­ke­maan kaik­kia täy­si-ikäi­siä. Nyt yli 65-vuo­tiaat ei­vät si­tä mak­sa.

Sdp vas­tus­taa muu­tos­ta, mut­ta muut hal­li­tus­puo­lueet ko­koo­mus etu­ne­näs­sä ovat eri miel­tä.

Maa- ja met­sä­ta­lous­mi­nis­te­ri Petteri Orpo (kok) on tuoh­tu­nut Sdp:n ta­vas­ta toi­mia.

SDP:N lin­jaa ovat aja­neet maa- ja met­sä­ta­lous­va­lio­kun­nan de­ma­ri­jä­se­net. Kes­ki­viik­ko­aa­mu­na pu­heen­joh­ta­ja Antti Rinne sa­noi Ylel­le, et­tei hän­kään hy­väk­sy se­nio­rien ka­las­tus­mak­sua.

Mi­nis­te­ri Or­po sor­va­si oman komp­ro­mis­si­mal­lin­sa, jon­ka mu­kaan 65 vuot­ta jo täyt­tä­neet va­pau­tet­tai­siin edel­leen mak­sus­ta, mut­ta mar­ras­kuun 2016 jäl­keen tä­män ikä­ra­jan saa­vut­ta­vat jou­tui­si­vat mak­sun pii­riin. La­ki tu­li­si voi­maan 2016 alus­sa.

Kun Rin­ne tyr­mä­si Or­pon komp­ro­mis­sieh­do­tuk­sen­kin, Or­po sa­noi toi­vo­van­sa, et­tei ”tä­män­tyyp­pi­sel­le po­li­ti­koin­nil­le ole si­jaa”.

Sa­maa miel­tä on ko­koo­muk­sen va­ra­pu­heen­joh­ta­ja Janne Sankelo, maa- ja met­sä­ta­lous­va­lio­kun­nan puo­lue­vas­taa­va.

”En pi­dä ai­van on­nis­tu­nee­na, et­tä ka­la­mies Rin­ne on vie­hei­neen liik­keel­lä täs­sä asias­sa niin kuin on ol­lut toi­sen­lai­sis­sa­kin asiois­sa lä­hi­men­nei­syy­des­sä.”

Maa- ja met­sä­ta­lous­va­lio­kun­nan jä­sen Tytti Tuppurainen (sd) sa­noo, et­tä eläk­keen­saa­jien mak­su­ton ka­las­tus­oi­keus on Sdp:n his­to­rial­li­nen ta­voi­te.

”Ky­se on maa­ta omis­ta­mat­to­mien ih­mis­ten oi­keuk­sis­ta. Sii­tä pi­de­tään kiin­ni.”

Hel­sin­gin Vuo­saa­res­sa kes­ki­viik­ko­na ka­las­ta­neet Mauno Lepistö, 64, ja Raimo Vallittu, 66, ovat Sdp:n lin­joil­la. Hei­dän mie­les­tään ky­se on pe­riaat­tees­ta.

”Kun on käy­tän­nös­sä ko­ko ikän­sä ka­las­ta­nut, lu­pia on jo eh­ti­nyt mak­sel­la. Elä­ke­läi­sil­tä saa­ta­vien mak­su­jen tuot­to val­tiol­le oli­si myös mel­ko pie­ni, jo­ten en pi­dä si­tä vält­tä­mät­tö­mä­nä”, sa­noo Le­pis­tö.

KA­LAS­TUS­MAK­SUN tuot­to on nyt noin yh­dek­sän mil­joo­naa eu­roa vuo­des­sa. Jos yli 65-vuo­tiaat tu­le­vat mak­sun pii­riin, tu­lot li­sään­ty­vät 1–2 mil­joo­naa eu­roa.

Uu­den ka­las­tus­mak­sun suu­ruus oli­si 35 eu­roa vuo­des­sa, kym­me­nen eu­roa vii­kos­sa tai vii­si eu­roa päi­väs­sä. Mak­su oi­keut­tai­si ka­las­ta­maan yh­del­lä vie­heel­lä ko­ko maas­sa.

Se­kä Le­pis­tö et­tä Val­lit­tu ka­las­ta­vat useam­man ker­ran vii­kos­sa. Kum­pi­kin jat­kai­si har­ras­tus­ta 35 eu­ron mak­sus­ta huo­li­mat­ta.

”En us­ko, et­tä mak­su vai­kut­tai­si ak­tii­vi­ka­las­ta­jiin. Sen si­jaan vä­hem­män har­ras­ta­vat voi­vat eh­kä jät­tää ka­las­tuk­sen lu­van mak­sul­li­suu­den vuok­si”, mie­het ar­vioi­vat.

Hal­li­tus ha­kee edel­leen yk­si­mie­lis­tä nä­ke­mys­tä mak­suun, ja sik­si Or­po ve­ti asian pois val­tio­neu­vos­ton tors­tai­sel­ta lis­tal­ta.

Lähde: HS 2.10.2014