Försäljningen av fiskevårdsavgiften för 2017 har inletts i början av december. Det gångna året visade att den nya fiskevårdsavgiften är populär: 266 000 stycken avgifter löstes in, vilket gav 8,7 miljoner euro som kommer att används till godo för fiskarna och fiskevattnen. Summan  ökade något jämfört med ifjol.

Jord- och skogsbruksministeriet delar ut de influtna  medlen på 8,7 miljoner euro för fiskevattenrestaureringar,  fiskeövervakning, , fiskeområdenas verksamhet, fiskerirådgivning, ersättningar för vattenområdesägarna och för kostnader som uppbärandet av fiskevårdsavgiften orsakar. Fördelningen av medlen baserar sig på 82 § i lagen om fiske.

Fiskevårdsavgiften ska avläggas av alla fiskare i åldern 18–64 år, men mete, pilkfiske och fiske med strömmingshäckla är avgiftsfria fiskeformer. Från början av 2016 ändrades lagen så att den gamla fiskevårdsavgiften och de länsspecifika spöfiskeavgifterna slogs samman till en enda fiskevårdsavgift.

Lagändringen visade sig vara populär, den nedåtgående trenden i inlösta fiskeavgifter bröts, , men ännu har vi en bit fram till siffrorna från 15 år sedan då över 300 000 fiskare årligen löste in sin fiskeavgift.

Det nya tillståndet är omfattande, men täcker inte hela Finland

Fiskevårdsavgiften för 2017 började säljas redan i början av december. Avgiften kan betalas via webbutiken Eräluvat.fi, via servicenumret 020 69 2424 eller på R-kioskerna. Fiskevårdsavgiften för ett helt år kostar 39 euro, sju dygn kostar 12 euro och ett dygn 5 euro. R-kioskerna uppbär därtill en serviceavgift.

Avlagd fiskevårdsavgift ger fiskaren rätt att fiska med ett spö i största delen av landet, främst i sjöar, träsk och i havet. För fiske i vandringsfiskevattendragens forsar och strömdrag behöver fiskaren ett separat tillstånd. Även vattenområden som avgränsats med beslut av NTM-centralen kräver ett separat tillstånd. Fiskaren ser de avgränsade områdena som kräver separat tillstånd i  karttjänsten Kalastusrajoitus.fi.

”Spöfiske är inte tillåtet överallt med fiskevårdsavgiften och det är inte tillåtet att pilka eller meta gratis överallt. Sådana här felaktiga uppgifter cirkulerar ännu bland fiskarna”, säger överinspektör Mika Laakkonen på Forststyrelsen.

Även fiskare som tänker pilka eller meta kan kontrollera på sidan Kalastusrajoitus.fi i vilka vattendrag detta är förbjudet eller var det krävs ett separat tillstånd.

Mer om ämnet

Kalastusrajoitus.fihttp://mmm.fi/sv/lag-om-fiskehttp://www.eraluvat.fi/se/fiske/fiskeavgifter-och-tillstand/fiskevardsavgift

 

Källa: Forststyrelsen 9.12.2016