Tasavallan presidentti on 10.4.2015 vahvistanut kalastuslain.

Kalastuslaki, laki luonnonsuojelulain muuttamisesta, laki rikoslain 2 a luvun 9 §:n muuttamisesta ja laki oikeudesta yleisiin vesialueisiin annetun lain 4 §:n muuttamisesta (HE 192/2014 vp).

Kalastuslaki antaa puitteet kalavarojen ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävän käytön järjestämiseen. Lain avulla luodaan mahdollisimman hyvät edellytykset kaupalliselle ja vapaa-ajankalastukselle ottaen huomioon kalakantojen tila. Lisäksi kalastuslain mukaisten toimijoiden roolia selkeytetään. Kalastusoikeudet säilyvät pääpiirteissään nykyisenlaisina ja kalastuslain soveltamisalassa ei tapahdu merkittäviä muutoksia. Yleiskalastusoikeuksia ja valtion kalastusmaksuja yksinkertaistetaan ja laajennetaan yhdistämällä kalastuksenhoitomaksu ja viehekalastuslupa yhdeksi kalastonhoitomaksuksi, joka oikeuttaa kalastukseen yhdellä vieheellä koko maassa erityiskohteita lukuun ottamatta.

Lait tulevat voimaan 1.1.2016.

Eduskunnan lausumat;

1) Eduskunta edellyttää osakaskuntia koskevan yhteisaluelain (758/1989) muutostarpeiden arvioimista osakkaiden keskinäisen yhdenvertaisuuden edistämiseksi ja osakaskuntatoiminnan kehittämiseksi.

2) Eduskunta edellyttää, että kalastuslain 13 §:n mukaisen lupajärjestelmän käytännön toimivuutta kaupallisten kalastajien kalavesien saantiin sekä kotimaisen pyydetyn kalan tarjontaan seurataan ja vaikutusten arvioinnista toimitetaan selvitys maa- ja metsätalousvaliokunnalle kolmen vuoden kuluttua lain voimaantulon jälkeen.

Lähde: Valtioneuvosto 10.4.2015