Lakimuutos vahvistettiin 5.1.2023 presidentin esittelyssä. Keskeistä lakimuutoksessa on siirrettävien käyttöoikeuksien eli kaupallisten kalastajien kiintiöosuuksien muuttuminen toistaiseksi voimassa oleviksi. Muutettu laki tulee voimaan 10.1.2023.

Lakimuutoksella silakan troolikalastuksen, kilohailin ja lohen siirrettävät käyttöoikeudet vahvistettiin toistaiseksi voimassa oleviksi.

Silakan rysäkalastuksen siirrettävät käyttöoikeudet puolestaan umpeutuvat vuoden 2026 lopussa. Vuodesta 2027 silakan rysäkalastukselle vahvistetaan yhteiset ja riittävät rysäkalastuskiintiöt kahdelle kiintiöalueelle. Silakan rysäkalastuskiintiöiden käyttämättä jääneet osat jaetaan vuodesta 2027 alkaen syyskuun ensimmäisen päivän jälkeen silakan troolikalastuksen siirrettävien käyttöoikeuksien haltijoille. 

Valtioneuvosto voi uusien valtuuksien perusteella sallia toimijakohtaisten kalastuskiintiöiden ylittämisen sellaisissa poikkeuksellisissa tilanteissa, joissa kalastuskiintiöiden hyödyntäminen on merkittävästi vähentynyt. Valtuus ei edellytä valmiuslain mukaisia poikkeusoloja.

Lakimuutoksella myös tiukennettiin toimijakohtaisten kalastuskiintiöiden käyttövaatimuksia siten, että kiintiönhaltijan tulee itse käyttää vähintään kymmenen prosenttia kalastuskiintiöstään. Tällä pyritään estämään siirrettävien käyttöoikeuksien jääminen passiivisille kalastajille, jotka vain siirtävät osan kalastuskiintiöistään vuosittain muille kalastajille.

Kalastuskiintiöjärjestelmässä keskeistä on siirrettävien käyttöoikeuksien ja toimijakohtaisten kalastuskiintiiden siirrettävyys toimijoiden välillä. Tätä edistetään siten, että käyttöoikeuksien ja kalastuskiintiöiden haltijat voivat sähköisen asioinnin järjestelmässä nähdä toistensa käyttöoikeudet sekä toimijakohtaisten kalastuskiintiöiden määrät ja käyttämättömät osuudet. Tietojen selausoikeus edellyttää aina kalastajan suostumusta omien tietojen antamiseen muiden nähtäviksi. Kalastuskiintiörekisterin sähköinen asiointi otetaan käyttöön vuonna 2024.

Lisäksi lakia täydennettiin sisävesillä toimivien kalastusalusten tunnisteen merkintää koskevilla säännöksillä. Näin tunnuksen merkintäyhdenmukaistetaan ja varmistetaan, että se näkyy selkeästi. Lakiin lisättiin myös valtuudet toimeenpanna Euroopan unionin ympäristölainsäädäntöä kalastuksessa ja muuta kalastuksen säätelyä.

Lakimuutos PDF

Lähde: MMM 5.1.2023