Maa- ja metsätalousministeriö ja Rajavartiolaitos osallistuivat EU:n kalastuksenvalvontaoperaatioon Pohjoisella Itämerellä 13.–17.1. Kalastusaluksia tarkastettiin Suomen aluevesillä sekä talousvyöhykkeellä. Operaatio paljasti joitain maksamattomia kalastuksenhoitomaksuja sekä puuttuvan ruumapiirustuksen ja nousutikapuut. Merkittävin rike oli solmuväliltään liian pienikokoisen troolin käyttäminen. Kova merenkäynti rajoitti ajoittain tarkastuksia. Tarkastetut alukset purjehtivat Saksan, Ruotsin ja Suomen lipun alla.

Tarkastusten tavoitteena on seurata, että kiintiöityjen kalalajien (turska, lohi, silakka ja kilohaili) kalastuksessa noudatetaan säädöksiä. Tässä operaatiossa tarkastettiin erityisesti sellaisia Suomen lipun alla purjehtivia aluksia, jotka eivät lähde Suomen satamista ja joita ei tämän takia myöskään tarkasteta niissä. Yhteisoperaatioiden aikana järjestetään tehostettua valvontaa sekä merellä että satamissa.

Operaation aikana tarkastettiin merellä 15 kalastusalusta, joilla oli tarkastettaessa saaliina yhteensä 460 tonnia silakkaa sekä 1100 tonnia kilohailia. Aluksissa tarkastettiin kaikki kalastukseen liittyvä kuten pyydykset, kalastuspäiväkirjat, kalojen säilytystilat ja eri kalalajien esiintyminen saaliissa.

Itämeren yhteisvalvontaoperaatiot ovat onnistuneet erittäin hyvin. Ne alkoivat vuonna 2007, jonka jälkeen havaitut rikkomukset ja puutteet raportoinnissa ovat vähentyneet merkittävästi. Operaatiot ovat yhtenäistäneet Euroopan unionin jäsenmaiden valvontamenettelyjä sekä lisänneet valvonnan uskottavuutta.

Operaatiota johti Euroopan Unionin kalastuksenvalvontavirasto (EFCA), ja sen kansallisia valvontaresursseja koordinoi Tanska. Suomessa operaatiota koordinoi maa- ja metsätalousministeriö. Rajavartiolaitos antoi operaation käyttöön vartiolaiva Merikarhun sekä Uiskon miehistöineen. Lisäksi operaatioon osallistui kolme kalastuksenvalvojaa Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksesta sekä yksi kalastuksenvalvoja Ruotsista ja Virosta. Yhteistoiminta monikansallisten viranomaisten välillä sujui erittäin hyvin. Vastaavia yhteisvalvontaoperaatioita järjestetään ympärivuotisesti.

Lähde: MMM tiedote 29.1.2014