Asetus kalastuksen teknisistä toimenpiteistä (1241/2019) on annettu
kesäkuussa. Asetus koskee myös Itämerta ja korvaa aikaisemman asetuksen
(2187/2005).

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2019/1241 annettu 20 päivänä
kesäkuuta 2019, kalavarojen säilyttämisestä ja meriekosysteemien
suojelemisesta teknisten toimenpiteiden avulla, neuvoston asetusten (EY) N:o
1967/2006, (EY) N:o 1224/2009 ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten
(EU) N:o 1380/2013, (EU) 2016/1139, (EU) 2018/973, (EU) 2019/472 ja (EU)
2019/1022 muuttamisesta sekä neuvoston asetusten (EY) N:o 894/97, (EY) N:o
850/98, (EY) N:o 2549/2000, (EY) N:o 254/2002, (EY) N:o 812/2004 ja (EY) N:o
2187/2005 kumoamisesta

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R1241