Valtioneuvosto antoi 7.4. asetuksen, jolla muutetaan 13 § kaupallisen kalastuksen kiintiöjärjestelmästä annetussa valtioneuvoston asetuksessa (1050/2016). Kaupalliset kalastajat saisivat jatkossa Suomenlahden ja Itämeren pääaltaan silakkakiintiön osalta kalastaa rysällä tai alle 12 metrin pituisella troolialuksella enintään viisi tonnia vuodessa sellaista saalista, joka kirjataan erilliseen kalastuskiintiöön.

Tämä pienennys 20 tonnista viiteen tonniin on tarpeen tehdä, koska Suomen kyseinen silakkakiintiö vuodelle 2022 pienentyi 45 prosentilla vuodesta 2021 ja kiintiö rajoittaa jo merkittävästi kalastusta. Ilman kyseistä muutosta kumuloituvat saaliit voisivat kiristyneessä kiintiötilanteessa ylittää niille erillisellä kalastuskiintiöllä varattua 450 tonnin määrää. Sama muutos tehtäisiin kilohailin osalta troolissa saatavien määrien yhdenmukaistamiseksi siten, että alle 12 metrin pituisella troolialuksella pyydettävä 10 tonnin saalismäärä pienennettäisiin viiteen tonniin. Rysällä kilohailia ei pyydetä.

Asetuksen 13 §:ää on lisäksi tarpeen täydentää uudella 3 momentilla, joka kieltäisi kalastusaluksia nostamasta silakkasaalista rysäpyydyksiltä kahdella silakan kiintiöalueella samalla kalastusmatkalla. Tätä koskeva kielto on valtioneuvoston asetuksella 368/2020 jo säädetty troolikalastuksen osalta. Kiellolla parannettaisiin kiintiöalueiden rajalla Saaristomeren pohjoisosassa tapahtuvan rysäkalastuksen valvonnan edellytyksiä. Asetus on tarkoitettu tulemaan voimaan 9 päivänä huhtikuuta 2022 ennen rysäkalastuskauden käynnistymistä ja olemaan voimassa toistaiseksi.

1.       asetusehdotus PDF 258kB

2.       förslag till förordning PDF 268kB

Lähde: Valtioneuvosto 7.4.2022