Saimaan vapaa-ajankalastajista kolmannes oli tyytyväisiä norpansuojelun takia tehtyihin kalastusrajoituksiin, kolmannes kaipasi rajoituksiin muutoksia ja kolmanneksella ei ollut mielipidettä asiasta. Muutoksia kaipaavista puolet halusi tiukentaa rajoituksia ja puolet taas lieventää. Useimmat ammattikalastajat pitivät saimaannorpan suojelua tärkeänä ja toivoivat muutoksia kalastusrajoituksiin. Tiedot perustuvat Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen talvella 2010 -2011 kalavedenomistajille lähettämään postikyselyyn ja ammattikalastajien haastatteluihin.

Puolet vapaa-ajankalastajista piti verkkokalastusta tärkeänä pyyntimuotona. Monet olivat vähentäneet verkoilla kalastamista saimaannorpan keskeisillä elinalueilla. Syynä olivat muun muassa kalastajien ikääntyminen ja työkiireiden lisääntyminen. Norpan takia tehdyt rajoitukset olivat myös vaikuttaneet verkoilla käynnin harvenemiseen. Muihin pyyntimuotoihin kalastusrajoituksilla oli ollut vähemmän vaikutusta.

Vapaa-ajankalastajista puolet piti norppaa uhanalaisena ja lähes puolet kalastusta uhkana norpalle. Epävarmoja oli noin viidennes. Erityisesti kalastusta vahvalankaisilla verkoilla pidettiin vaarallisena nuorille norpille. Verkkokalastajat olivat muita kalastajaryhmiä vakuuttuneempia siitä, että kalastus ei uhkaa norppaa, mutta lähes puolet verkkokalastajistakin piti norppaa uhanalaisena.

Vapaa-ajankalastajista kolmannes haluaisi vielä lisää tietoa norpan takia tehdyistä kalastusrajoituksista. Erityisesti toivottiin karttoja, joissa olisi merkitty osakaskuntien vesialueiden kalastusrajoitusalueet.

Suojelu kaventanut ammattikalastajien verkko- ja rysäkalastusta

Saimaannorpan suojelun perusteella tehdyt pyyntirajoitukset olivat kaventaneet erityisesti verkko- ja rysäkalastusta harjoittaneiden ammattikalastajien vaihtoehtoja ja lisänneet elinkeinon epävarmuutta. Rajoitukset vaikuttivat sekä mahdollisiin kalastusalueisiin ja -ajankohtiin että kalastajien mahdollisuuksiin suojata toimintaansa saimaannorpan aiheuttamilta tappioilta. Useimmat mieluummin kalastavat kuin tukeutuvat korvauksiin.

Saimaannorpan suojelemiseksi ammattikalastajat peräsivät puuttumista erityisesti ihmisten aiheuttamiin häiriöihin ja ympäristönmuutoksiin. Kalastuselinkeinon yksipuolista syyllistämistä pidettiin epäoikeudenmukaisena. Monet esittivät poikkeuslupien myöntämistä ammattikalastajille. Kalastajat korostivat tulevansa toimeen saimaannorppien kanssa – norpat ovat osa kalastajan arkiympäristöä.

Saimaannorpan suojelun ja kalastuksen yhteensovittamista tutkittiin maa- ja metsätalousministeriön rahoittamassa hankkeessa ”Saimaannorpan suojelun ja kalastuksen yhteen sovittaminen: Tiedonkeruu ja kalastus norppa-alueilla”.

Linkit hankkeen raportteihin:

Ammattikalastus saimaannorpan esiintymisalueella http://www.rktl.fi/julkaisut/j/578.html

Lähde: RKTL 17.4.2012