Hallitus on tänään päättänyt muutoksista kalanpyydysten merkintöihin sekä kalastuksenvalvojan koulutukseen ja kokeeseen. Uudet määräykset pohjautuvat huhtikuun alussa voimaan tulleisiin kalastuslakiin tehtyihin muutoksiin ja ne astuvat voimaan huomenna 5.4.2012.

Asetuksen mukaan seisova tai kiinteä kalanpyydys on aina merkittävä yhdellä tai useammalla lippusalolla tai koholla sekä tarvittaessa välikoholla, ja jäältä kalastettaessa säädöksen mukaisella merkkisalolla. Pyydyksen merkitsemiselle asetetut vaatimukset ovat suuremmat vesiliikenteen käyttämillä alueilla. Näillä pyydysmerkkinä käytetään 1,2 metriä vedenpinnan yläpuolelle ulottuvaan lippusalkoon kiinnitettyä vähintään 20 senttimetriä korkeaa ja leveää neliön muotoista lippua. Pinnan läheisyyteen asetettu pyydys tulee varustaa kahdella salkoon kiinnitettävällä lipulla.

Vesialueilla, joilla vesiliikennettä ei yleensä harjoiteta eivätkä pyydykset haittaa vesistön muuta käyttöä, pyydysten merkitsemiselle asetetut vaatimukset ovat vähäisemmät. Näillä alueilla pyydykset on merkittävä vähintään 15 senttimetriä veden pinnan yläpuolelle ulottuvalla koholla taikka vähintään 40 senttimetriä vedenpinnan yläpuolelle ulottuvaan lippusalkoon kiinnitetyllä lipulla, jonka lyhyimmän sivun pituus on vähintään 15 senttimetriä.

Jäältä kalastettaessa pyydys ja kalastamista varten tehdyt, halkaisijaltaan yli 40 senttimetrin avannot on merkittävä vähintään 1,2 metriä jään pinnasta ulottuvalla merkkisalolla, joka ei ole väriltään valkoinen. Asetuksessa tarkennetaan lisäksi kalanpyydysten varustamisesta pyydyksen asettajan nimi- ja yhteystiedoilla sekä kalastusoikeuden osoittavalla merkillä.

Pyydysten selvästi havaittavan merkitsemisen on olennainen tekijä vesiliikenteen turvallisuuden varmistamisessa sekä vesiliikenteen aiheuttaman pyydyskalastukseen kohdistuva haitan ja vahingon minimoinnissa. Vähimmäisvaatimukset pyydysten näkyvälle merkinnälle sekä pyydyksen varustaminen pyydyksen asettajan yhteystiedoilla ja kalastusoikeuden osoittavalla merkillä parantavat lisäksi kalastuksenvalvonnan toimintaedellytyksiä pyydyskalastuksen luvallisuuden ja laillisuuden valvonnassa.

Asetuksessa annetaan lisäksi tarkemmat määräykset huhtikuun alusta voimaan tulleessa laissa säädetystä kalastuksenvalvojan kokeen suorittamisesta ja koulutuksen sisällöstä. Kalastuksenvalvojan tehtäviin liittyy julkisen vallan käyttöä, jolloin tehtävää hoitavalta henkilöltä edellytetään sekä kalastuslainsäädännön että hallintolain mukaisten hyvää hallintoa koskevien perussäädösten hallintaa.

Kalastuksenvalvojan tehtävässä toimivalta henkilöltä edellytetään myös asiakaspalvelutehtävässä tarvittavia taitoja sekä mm. kalastuksenvalvontatoiminnassa harjoitettavan viranomaisten yhteistoiminnan tuntemista. Kalastuksenvalvojan koulutuksen sisältö voidaan hankkia osallistumalla järjestettyyn koulutukseen tai itseopiskelulla. Kokeella viranomainen voi varmistaa kalastuksenvalvojan pätevyys- ja ammattitaitovaatimusten täyttymisen. Kalastuksenvalvojan kokeen järjestää elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus.

Lähde: MMM 4.4.2012