Ve­den pin­nas­sa pärs­kyy, kun toi­mi­tus­joh­ta­ja Ra­mi Sal­mi­nen heit­tää kuu­pal­li­sen rus­kei­ta ra­kei­ta al­taa­seen. Uu­si­kau­pun­ki­lai­sen Sy­bi­ma­rin si­sä­ti­lois­sa mols­kii noin 150 000 kir­jo­lo­hen ja siian poi­kas­ta. Sa­maan ai­kaan kun ve­sis­töis­sä elä­vät kas­va­tus­ka­lat viet­tä­vät tal­vi­paas­toaan, Sy­bi­ma­rin ka­lat kas­va­vat ruual­la, jon­ka hin­nas­ta on tul­lut alal­le nyt kan­sain­vä­li­nen on­gel­ma.

Ka­lan­re­huun käy­tet­tä­vän ka­la­jau­hon maail­man­mark­ki­na­hin­ta on kas­va­nut 60 pro­sent­tia ver­rat­tu­na vuo­den ta­kai­seen ai­kaan. Vuo­si­kym­me­nes­sä hin­ta on lä­hes 3,5-ker­tais­tu­nut, ker­too Fi­nan­cial Ti­mes.

Syy­nä on ka­la­jau­hon saa­ta­vuu­den voi­ma­kas heik­ke­ne­mi­nen, kos­ka suu­rin ka­la­jau­hon tuot­ta­ja­maa Pe­ru leik­ka­si an­jo­vis­kiin­tiöi­tään 70 pro­sen­til­la vii­me vuo­den lo­pul­la kan­nan suo­je­le­mi­sek­si.

”Jo­tain on kek­sit­tä­vä ka­la­jau­hon ti­lal­le, sil­lä ka­lan hin­ta ei ole ko­hon­nut sa­maan tah­tiin”, miet­tii Sal­mi­nen.

Re­hu on suu­rin yk­sit­täi­nen kus­tan­nus ka­lan­vil­je­lys­sä. Sal­mi­nen ker­too poh­ti­neen­sa suo­ma­lai­sen ka­lan, esi­mer­kik­si sär­ki­ka­lo­jen, käyt­töä ka­lan­re­huun. Tans­ka­lai­set ovat ke­hit­tä­neet me­ne­tel­män, jol­la diok­sii­ni voi­daan suo­dat­taa pois ka­la­jau­hos­ta.

”Tai sit­ten on men­tä­vä kas­vi­pe­räi­seen ka­la­re­huun.”

Sa­man aja­tuk­sen kans­sa as­kar­rel­laan myös ka­lan­vil­je­lyn suur­val­las­sa Nor­jas­sa. Maas­sa on yri­tet­ty ke­hit­tää ko­ko­naan kas­vi­pe­räis­tä ka­lan­ruo­kaa esi­mer­kik­si kuu­si­puus­ta ja hii­va­sie­nien avul­la.

Suu­rin on­gel­ma on lo­hen luon­to: ka­lan­syö­jää ei tah­do saa­da syö­mään kas­vik­sia. Tai jos saa­kin, se ei kas­va toi­vo­tus­ti ja sai­ras­te­lee.

Ka­lan­kas­va­tus­teol­li­suu­den pään­sär­ky on on­nen­kan­ta­moi­nen Finnp­ro­tein-yri­tyk­sel­le, jon­ka 23 000 ne­liö­met­rin ko­koi­nen soi­ja­ja­los­ta­mo nou­see par­hail­laan Uu­teen­kau­pun­kiin. 40 met­rin kor­keu­teen ko­hoa­vis­sa ra­ken­nuk­sis­sa tul­laan val­mis­ta­maan muun muas­sa gee­ni­muun­te­le­ma­ton­ta soi­ja­tii­vis­tet­tä ka­lan­re­hu­teol­li­suu­del­le, ai­noa­na teh­taa­na Eu­roo­pan unio­nis­sa.

Mark­ki­noil­le tu­lo syys­kuus­sa ei voi­si osua pa­rem­paan sau­maan.

”Me sai­sim­me hel­pos­ti kau­pak­si enem­män kuin pys­tym­me tuot­ta­maan. Useam­mat­kin ka­lan­re­hu­teh­taat ha­luai­si­vat os­taa meil­tä kak­si ker­taa ko­ko tuo­tan­tom­me ver­ran soi­ja­tii­vis­tet­tä”, sa­noo Finnp­ro­tei­nin toi­mi­tus­joh­ta­ja Mik­ko Nord­berg.

Alan joh­ta­vat yri­tyk­set ovat tuot­ta­neet vält­tä­mät­tö­män soi­jan­sa tä­hän men­nes­sä Bra­si­lias­ta, mut­ta se on ol­lut kal­lis­ta, ja lo­gis­tii­kas­sa on ol­lut on­gel­mia. Soi­ja­teol­li­suu­den ja ka­lan­kas­vat­ta­jien yk­si suu­rim­mis­ta pai­na­jai­sis­ta on sal­mo­nel­la. Ris­ki li­sään­tyy, kun soi­jaa pu­re­taan ja las­ta­taan kul­je­tet­taes­sa useaan ker­taan.

”Gee­ni­muun­te­le­mat­to­muus ja jäl­ji­tet­tä­vyys on eh­dot­to­mas­ti meil­lä se jut­tu. Si­tä poh­jois­mai­set re­hun­val­mis­ta­jat ha­lua­vat”, sa­noo Nord­berg.

Lähde: HS 28.1.2013