Merestä pyydettyjen ja meressä viljeltyjen kalojen jäljitettävyyttä parannetaan EU:n alueella. Suomessa kala-alan toimijat ovat päässeet yhteisymmärrykseen tunnistekoodista, jonka avulla kalaerä on jäljitettävissä aina pyynti- tai keruuvaiheeseen asti. Taustalla ovat tänä vuonna voimaan tulleet EU:n yhteisen kalastuspolitiikan asetukset kalastus- ja vesiviljelytuotteiden jäljitettävyydestä.

Jäljitettävyysvaatimukset koskevat kalastusalusten ja kalastajien merestä pyytämiä saaliita ja meressä kasvatettuja kaloja, jotka toimitetaan elintarvikkeeksi. Säädösten avulla varmistetaan, että merestä pyydetyt ja meressä viljellyt kalat ovat laillisesti ja kestävästi tuotettuja.

Jäljitettävyystietoja välitetään alan toimijoiden kesken. Ne on annettava tarvittaessa kunnan elintarvikevalvojille, joita ohjaa Elintarviketurvallisuusvirasto Evira. Kala-alan toimijat voivat kuitenkin hyödyntää jäljitettävyystietoja kalan alkuperästä, kuten kalastusaluksesta esimerkiksi kuluttajille suunnattavassa markkinoinnissa, mutta jäljitettävyystietojen toimittaminen kuluttajille ei ole pakollista.

Kalastus- ja vesiviljelytuotteiden jäljitettävyys perustuu kalaerän ensimyynnin (myynti alkutuottajalta ensiostajalle) yhteydessä muodostettavaan kalaerään (ensierä) ja sille annettavaan eräkoodiin eli tunnistenumeroon. Erätietojen tulee seurata tuotteen mukana aina kauppaan tai ravintolaan saakka. Elintarvikkeeksi tarkoitettu kalaerä koostuu pyydetystä tai viljellystä kalasta, joka on:

·       samaa kalalajia

·       pyydetty tai kerätty samalta alueelta

·       pyydetty tai nostettu samana päivänä

·       samalta kalastusalukselta tai vesiviljelylaitokselta

Jokaiselle kalaerälle on annettava oma tunnistenumero, jonka avulla erä on jäljitettävissä ketjun jokaisen toimijan osalta aina suoraan pyynti- tai keruuvaiheeseen. Kala-alan järjestöt Pro Kala, Suomen Ammattikalastajaliitto, Suomen Kalankasvattajaliitto, Suomen kalakauppiasliitto sekä ETL Kalateollisuusyhdistys suosittavat, että Suomessa eräkoodi muodostetaan tunnistenumeroesimerkin mukaan. Eräkoodi koostuu kalastusaluksen rekisterinumerosta tai vesiviljelylaitoksen numerosta, erän pyynti- tai nostopäivästä, kalalajin FAO-koodista, erän nettopainosta ja eränumerosta.

Vastuu siitä, että kalatuotteet on mahdollista eräkohtaisesti jäljittää ketjun jokaisen toimijan osalta suoraan pyyntiin tai nostoon, on alan toimijoilla. Jäljitettävyystietoa siirretään kala-alan toimijoiden kesken. Sen sijaan perustuen aiempaan lainsäädäntöön kuluttajalle on aina asianmukaisin merkinnöin ilmoitettava kalalajin kauppanimi ja tieteellinen nimi, kalastus- tai viljelyalue, kalastuksessa käytetty pyydystyyppi, tuotantomenetelmä, onko tuote sulatettu sekä pakatuille tuotteille vähimmäissäilyvyysaika. 

Tarkempia tietoja kalatuotteiden jäljitettävyysvaatimuksista sekä muista myynnin yhteydessä ilmoitettavista tiedoista: http://mmm.fi/kalat/elinkeinokalatalous/kalastuksen-valvonta-ja-kiintioseuranta/jaljitettavyys/

Suositus kalaerän tunnistenumeron eli eräkoodin muodostamiseksi

Eräkoodi muodostetaan kalastusaluksen rekisterinumerosta tai vesiviljelyn laitosnumerosta, erän pyynti- tai nostopäivästä, kyseisen kalalajin FAO-koodista sekä erän nettopainosta ja eränumerosta.
 

 KALAERÄN TUNNISTENUMERO = ERÄKOODI

 

Kalastusaluksen tunnus
FIN-1234A)

Eviran hyväksymän vesiviljelylaitoksen laitosnumero (F12345)

Pyynti- tai nostopäivä

(vvkkpp)

Kalalajin FAO-koodi

(esim. FPP= kuha ja  TRR=kirjolohi )

Toimitettu määrä

(netto, kg)

Eränumero

1) Kalastusalus

FIN1234A

 151129

FPP

150

1

2) Kalanviljelylaitos

F12345

 151012

TRR

1200

2

1. Kalastusalus

Kalastusaluksen, jonka tunnus on FIN-1234A, marraskuun 29. päivänä vuonna 2015 pyytämän ja toimittaman 150 kg:n kuhaerän eräkoodi olisi: FIN1234A151129FPP150-1

Käyttäkää myös jäältä pyydetyn saaliin osalta kalastusaluksenne FIN-numeroa ja lisätkää selvyyden vuoksi lomakkeeseen ”JÄÄLTÄ PYYDETTY”.

2. Kalanviljelylaitos

Kalanviljelylaitoksen Eviran laitostunnus on F12345, lokakuun 12. päivänä nostetun ja toimitetun toisen 1200 kg:n kirjolohierän eräkoodi olisi: F12345-151012TRR1200-2  

Kalaerän muodostaminen

Elintarvikkeeksi tarkoitettu kalaerä eli ensierä koostuu pyydetystä tai viljellystä kalasta, joka on

  • samaa kalalajia
  • pyydetty tai kerätty samalta alueelta
  • pyydetty tai nostettu samana päivänä
  • samalta kalastusalukselta tai vesiviljelylaitokselta

Lomakkeita nyt saatavilla!

Pro Kala ry ja Suomen Ammattikalastajaliitto SAKL ry ovat laatineet lomakkeen pyydetyn kalan alkutuotantotietojen siirtämiseksi ketjun seuraavalle toimijalle.

Sähköisesti täytettävä lomake: pdf

Jättäkää itsellenne lomakkeesta aina myös kopio (paperinen tai sähköinen kopio).

Paperisia lomakkeita voi tilata veloituksetta Pro Kalasta, puh. 0400 827 277 tai sähköposti

katriina.partanen@prokala.fi, tai lähettämällä pyynnön SAKL:n toimistoon, sähköposti sakl@sakl.fi

Lisätietoja jäljitettävyydestä maa- ja metsätalousministeriöstä: 
neuvotteleva virkamies Jarmo Vilhunen p. 0295 16 2315
kalatalousneuvos Risto Lampinen p. 0295 16 2458