Esi­merk­ki­päi­vä Hel­sin­gis­sä mar­ke­tin ka­la­tis­kil­lä: turs­ka on kah­dek­san päi­vää sit­ten ka­las­tet­tua, kam­pe­la ja hau­ki seit­se­män päi­vää van­ho­ja ja nie­riä kuu­si. Ah­ven ja ku­ha ovat vii­den päi­vän ikäi­siä.

Ti­lan­ne on ta­val­li­nen, ja jos säi­ly­tys ja kä­sit­te­ly on teh­ty oi­kein, ai­van sään­nös­ten mu­kai­nen. Mo­nen mie­les­tä pe­rus­kaup­po­jen ka­lan tuo­reu­des­sa ja laa­dus­sa oli­si sil­ti pa­ran­ta­mis­ta.

”Loh­ta voi usein vie­lä jo­ten­kin os­taa, kun si­tä me­nee ta­sai­ses­ti kau­pois­sa. Mut­ta on­gel­ma on vä­hän, et­tä ai­na kun hais­taa jo­ta­kin vaa­leaa ka­laa, niin se hai­see ai­van van­hal­ta”, sa­noo vuo­den ra­vin­to­lak­si va­li­tun hel­sin­ki­läi­sen Mu­run kok­ki Hen­ri Alén.

Hä­nen mie­les­tään useat ka­lat säi­ly­vät laa­duk­kai­na enim­mil­lään vii­si päi­vää ja ovat par­haim­mil­laan toi­se­na päi­vä­nä ka­las­tuk­ses­ta. Kaik­ki on kui­ten­kin kiin­ni kä­sit­te­lys­tä ja kyl­mä­ket­jun toi­mi­vuu­des­ta, Alén sa­noo.

Myy­tä­vän ka­lan laa­tu nou­see esiin ta­sai­sin vä­lia­join, kun kun­tien elin­tar­vi­ke­vi­ran­omai­set puut­tu­vat asiaan.

Vii­mek­si ke­säl­lä Jy­väs­ky­län kau­pun­ki tar­kas­ti myy­tä­vän ka­lan mik­ro­bio­lo­gi­sen laa­dun 26 liik­kees­tä ja sa­das­ta eri näyt­tees­tä. 23 näyt­teis­tä oli huo­no­ja, eli bak­tee­ri­kan­ta oli sel­väs­ti kas­va­nut. 21 näy­tet­tä oli vält­tä­viä mut­ta syö­mä­kel­poi­sia ja 56 hy­viä.

Vii­si ka­la­näy­tet­tä oli täy­sin pi­laan­tu­nei­ta ja kol­mes­sa ul­ko­nä­kö ja ha­ju oli­vat sel­väs­ti hei­ken­ty­neet, ker­too ter­veys­tar­kas­ta­ja Rau­ni Kun­ne­la.

Pää­kau­pun­ki­seu­dul­la myös kä­sit­te­ly­lai­tok­set ja hal­li­kau­pan kat­ta­va tar­kas­tus teh­tiin vii­mek­si 2010, ja tu­lok­set oli­vat vas­taa­vat.

Vi­ran­omai­set to­te­si­vat tuol­loin, et­tä ka­lal­le an­ne­taan usein liian pit­kiä myyn­tiai­ko­ja, sil­lä ka­lan kä­sit­te­ly­hy­gie­nia ei ole riit­tä­vä pit­kien myyn­ti­ai­ko­jen tu­ke­mi­sek­si.

”Voi ol­la hy­vä idea, et­tä myyn­ti­ai­ko­ja mie­ti­tään uu­del­leen. Tär­kein­tä oli­si kui­ten­kin var­mis­taa, et­tä kyl­mä­ket­ju ai­na ka­las­ta­jal­ta kaup­paan on kun­nos­sa”, Kun­ne­la sa­noo.

Val­ta­osan ka­las­ta myy­vät suu­ret kes­kus­liik­keet ovat nyt ryh­ty­neet it­se toi­miin pa­ran­taak­seen ka­lan tuo­reut­ta.

Suu­rim­man ket­jun, S-ryh­män va­li­koi­ma­joh­ta­ja Ilk­ka Ala­ro­tu pai­not­taa, et­tä pi­laan­tu­nut­ta ka­laa ei pi­täi­si löy­tyä myy­mä­löis­tä. ”Ky­sy­mys on, voi­si­ko ka­la ol­la vie­lä tuo­reem­paa ja voi­sim­me­ko toi­mia pa­rem­min. Vas­taus on kyl­lä.”

S-ryh­mäs­sä aio­taan esi­mer­kik­si oi­koa kul­je­tus­reit­te­jä niin, et­tei ka­la kul­je kes­kus­va­ras­ton kaut­ta vaan se toi­mi­te­taan ly­hin­tä reit­tiä kaup­poi­hin. Myös myyn­ti­ai­kaa kau­pas­sa on tar­koi­tus jat­kos­sa ly­hen­tää ver­rat­tu­na ai­kaan, jon­ka toi­mit­ta­jat ka­lal­le an­ta­vat.

Luon­non­ka­lo­jen kau­pas­sa ket­jun su­ju­vuus on han­ka­lam­paa kuin kas­va­te­tun ka­lan koh­dal­la. Ka­lan saa­ta­vuus vaih­te­lee, ka­las­ta­jat ovat kau­ka­na toi­sis­taan ja pai­kal­li­sia ja­los­ta­jia on ra­jal­li­ses­ti.

S-ryh­män alue­osuus­kau­pat et­si­vät­kin pit­kin Suo­mea toi­mit­ta­jia ja ka­las­ta­jia, joi­den saa­liin ne voi­vat si­tou­tua os­ta­maan. Kes­kol­la on käyn­nis­sä vas­taa­va alueel­lis­ten toi­mit­ta­jien haa­lin­ta.

Ala­ro­dun mu­kaan aja­tus on laa­jen­taa ka­la­va­li­koi­maa ja toi­saal­ta to­tut­taa ku­lut­ta­jat sii­hen, et­tä päi­vän tuo­ret­ta ka­laa myy­dään saa­ta­vuu­den mu­kaan.

”Ku­lut­ta­jil­le pi­tää vain pys­tyä ker­to­maan re­hel­li­ses­ti, et­tä mik­si jo­ka päi­vä ei ole luon­non­ka­laa saa­ta­va­na.”

Lähde: HS 26.10.2012