Alan asian­tun­ti­jat ovat tyr­mis­ty­nei­tä sii­tä, et­tä pää­tök­sen­te­ko ka­la-asiois­sa siir­tyy elin­kei­no­ja edis­tä­vän vir­ka­mie­hen kon­tol­le.

Ka­la-asiois­ta päät­tä­vät vir­ka­mie­het ja vi­ran­omai­set ovat tyr­mis­ty­nei­tä Kai­nuun ely-kes­kuk­sen pää­tök­ses­tä lak­kaut­taa ka­la­ta­lous­pääl­li­kön vir­ka.

Kai­nuun ka­la­ta­lous­pääl­li­kön toi­mi­alue on Suo­men toi­sek­si suu­rin. Sii­hen kuu­lu­vat Kai­nuu ja en­ti­nen Ou­lun lää­ni.

Vi­ran ny­kyi­nen hoi­ta­ja Juk­ka Ny­rö­nen jää eläk­keel­le tam­mi­kuun lo­pus­sa. Sen jäl­keen ka­la-asiois­ta päät­tää Kai­nuun ely-kes­kuk­ses­sa maa­ta­lous- ja ener­gia-asioi­ta kä­sit­te­le­vä pääl­lik­kö­vir­ka­mies.

”Kai­nuus­sa rat­kai­su­val­ta siir­tyy ka­las­tus­am­mat­ti­lai­sel­ta pääl­li­köl­le, jon­ka teh­tä­viin kuu­luu muun muas­sa ve­sis­tö­jä kuor­mit­ta­vien elin­kei­no­jen tu­ke­mi­nen”, sa­noo Uu­den­maan ka­la­ta­lous­pääl­lik­kö Mark­ku Mart­ti­nen.

Mart­ti­nen on myös Ka­la­ta­lous­joh­ta­jat ry:n pu­heen­joh­ta­ja.

”A­lueel­li­sen ka­la­ta­lous­vi­ran­omai­sen it­se­näi­sen pää­tök­sen­teon lak­kaut­ta­mi­nen sääs­tö­syin on ly­hyt­nä­köis­tä Kai­nuus­sa. Siel­lä ym­pä­ris­tö­hal­lin­to on pai­nis­kel­lut Tal­vi­vaa­ran pääs­tö­jen kans­sa, joil­la on vai­ku­tus­ta ka­la­kan­toi­hin”, hän sa­noo.

Mart­ti­nen epäi­lee myös, riit­tää­kö ener­gia-asioi­ta kä­sit­te­le­väl­lä vir­ka­mie­hel­lä roh­keut­ta ava­ta voi­ma­yh­tiöil­le ai­koi­naan myön­net­ty­jä lu­paeh­to­ja, kun Ou­lu­jo­keen ha­lut­tai­siin ra­ken­taa vael­lus­ka­loil­le ka­la­tei­tä.

Ylei­sen ka­la­ta­lous­edun alis­ta­mi­nen muun ely-joh­don al­le on edus­kun­nan tah­to­ti­lan vas­tais­ta, sa­no­vat ka­la­ta­lous­joh­ta­jat kan­na­no­tos­saan.

”Ka­la­ta­lous­pääl­lik­kö on yh­tei­sen omai­suu­tem­me ka­las­ton var­ti­ja. Teh­tä­vii­ni on kuu­lu­nut muun muas­sa Poh­jo­lan Voi­man ka­la­ta­lous­vel­voit­teen seu­ran­ta. Yh­tiö jou­tuu jo­ka vuo­si is­tut­ta­maan Ii­jo­keen 600 000 lo­hen­poi­kas­ta ja yli mil­joo­na siian­poi­kas­ta”, Ny­rö­nen ker­too.

”E­ril­li­nen ka­la­ta­lous­pääl­lik­kö ei ole tä­tä päi­vää. Teh­tä­vät on jaet­tu ta­lon si­säl­lä. Pää­tös­vas­tuu on elin­kei­no­yk­si­kön pääl­li­köl­lä”, Kai­nuun ely-kes­kuk­sen yli­joh­ta­ja Ka­ri Pääk­kö­nen sa­noo.

Suo­meen pe­rus­tet­tiin 1860-lu­vul­la ka­la­ta­lou­den kes­kus­hal­lin­to. Vuon­na 1983 aloit­ti­vat 11 lää­ni­koh­tais­ta ka­las­tus­pii­riä.

Ny­kyi­sin alan teh­tä­viä hoi­de­taan 11 ely-kes­kuk­ses­sa.

Lähde: HS 21.1.2013