Maa- ja metsätalousministeriön tietojärjestelmiin ja sähköisen asioinnin palveluihin suunnitellaan käyttökatkoa aikavälille 17.8.–4.9.2017. Käyttökatkon aikana kalatalouden tietojärjestelmissä joudutaan ottamaan käyttöön tässä tiedotteessa mainitut tilapäisjärjestelyt, joihin toimijoiden tulee varautua.

Käyttökatko liittyy laajempaan IT-ympäristön uudistamiseen ja se koskee maa- ja metsätalousministeriön ohella hallinnonalan samaa IT-ympäristöä hyödyntäviä virastoja. IT-ympäristön uudistaminen on välttämätöntä tehdä, jotta varmistetaan tietojärjestelmien ja asiointipalveluiden luotettava käyttö jatkossa.

Maa- ja metsätalousministeriö tiedottaa erikseen, kun palveluita koskeva katko päättyy ja informoi toimijoita tilapäisjärjestelyiden purkamisesta sekä niitä koskevien velvoitteiden täyttämisen takarajoista.

Käyttökatkon piirissä olevat ohjelmistot, käyttökatkon vaikutukset ja ohjelmistoihin liittyvät tilapäisjärjestelyt

·        Kalan ensikäden ostajien sähköinen ilmoitusjärjestelmä (Kake-web)

Kaikki käyttökatkon aikana toimittamatta jääneet sähköiset ensikäden ostoilmoitukset tulee toimittaa 48h sisällä MMM:n erillisen käyttökatkon päättymistiedotteesta.

·        Kalastusalusten satelliittiseurantajärjestelmä (VMS)
Käyttökatkon aikana aluksilta lähetetyt paikkatiedot tallentuvat satelliittimaa-asemalle. Kalastusalusten satelliittiseurantajärjestelmää ei käytetä alusten seurantaan käyttökatkon aikana.

·        Sähköinen kalastuspäiväkirja (e-Logbook)

Kalastusaluksella ohjelmisto toimii, mutta tiedot kalastuksesta sekä ennakkoilmoitukset ja purkamisilmoitukset eivät välity eteenpäin kalastuksenseurantakeskukselle (KSK) ja toisten rannikkojäsenvaltioiden viranomaisille.
E-logbook ohjelma toimii aluksella offline tilassa, eli mikäli sovelluksen käynnistää uudestaan tietokoneen internet yhteyden ollessa päällä, sovellus lakkaa toimimasta käyttökatkon aikana. Kun MMM erikseen tiedottaa, että käyttökatko on ohi, tulee alukselle ladata e-Logbook internetin välityksellä uudestaan, jolloin käyttökatkon aikana tallennetut tiedot automaattisesti siirtyvät valvontaviranomaisille.
(etätuki toiminto on näin ollen internetyhteyden käytön välttämisestä johtuen hyvin rajallisesti toiminnassa käyttökatkon ajan)

Edellä mainittu ominaisuus mahdollistaa kalastuksen jatkumisen tietyillä ehdoilla:

·        Aluksella on oltava sähköinen kalastuspäiväkirja käynnissä ja käytössä mikäli harjoittaa kalastusta katkon aikana.

·        Käyttökatkon aikana kalastusaluksen päällikkö (tai tämän edustajan) tulee lähettää purkamisen jälkeen ELY-keskukselle sähköpostilla jdp@ely-keskus.fi tiedot purkamisesta. Ilmoitettavia tietoja ovat:

o   aluksen ulkoinen tunnus

o   päällikön nimi

o   satamaantuloaika- ja päivä

o   satama ja maa

o   kalastuksen kiintiöalue/alueet

o   pyydetyt lajit ja punnitut määrät (sekä Lohen osalta kappaleet) kiintiöalueittain

o   määrät hyödynnetyistä toimijakohtaisista kiintiöistä,
kaupallisen kalastajan tunnus ja kiintiönhaltijan nimi, jonka lukuun saaliit on kalastettu

·        Alle 10 metristen alusten sähköinen raportointi (e-Rapu)
Sähköinen alle 10m aluksia koskeva purkamisilmoitus kiintiölajien osalta on poissa käytöstä käyttökatkon ajan, ja näiden osalta sovelletaan samaa sähköpostimenettelyä kun edellä mainitun sähköisen kalastuspäiväkirjan osalta.

Sähköinen alle 10m aluksia koskeva rannikkokalastusilmoitus on poissa käytöstä katkon ajan ja näiden osalta tulee ilmoitukset toimittaa viimeistään seuraavan kuukauden mukaisen ilmoituksen määräaikaan, eli 20.syyskuuta mennessä, mikäli on harjoittanut kalastusta heinäkuussa.

·        Kolmansista maista tuotujen kalaerien saalistodistusten sähköinen käsittely ja hyväksyntä (LIS-järjestelmä)

Varsinais-Suomen ELY-keskuksen Uudenmaan toimipiste käsittelee katkon aikana saalistodistusten hyväksynnän manuaalisesti. Vara-järjestelystä tiedotetaan erikseen toimijoita.

·        Sisävesisaaliiden sähköinen raportointi

Sisävesisaaliiden raportointi on poissa käytöstä käyttökatkon ajan. Käyttökatkon aikana tietojen tallennus on hoidettava väliaikaisesti muilla tavoin. Katkon jälkeen tiedot tallennetaan järjestelmään normaalin aikataulun mukaisesti.

·        Euroopan meri- ja kalatalousrahaston sähköinen tukihaku (Hyrrä ja EMKR)

Hyrrä-asiointipalvelu ja hakemusten käsittelyyn tarvittava tietojärjestelmä eivät ole katkon aikana käytettävissä. Mm. EMKR-tukihakemuksia ja -maksuhakemuksia ei voi lähettää sähköisesti, eivätkä viranomaiset voi niitä käsitellä tai tehdä päätöksiä. Myöskään lisätietopyyntöjä ei voi lähettää eikä niihin voi vastata Hyrrän kautta.

Mikäli asiakkaan on välttämätöntä saada hakemus vireille katkon aikana, paperisen tukihakemuksen voi toimittaa ELY-keskukseen. Hankkeen toteutusaika alkaa siitä, kun hakemus on saapunut ELY-keskukseen.

Maksuhakemuksen toimittaminen paperilla ei käytännössä nopeuta maksun käsittelyä, joten maksuhakemus kannattaa toimittaa sähköisesti mahdollisimman pian (huom. käsittelyaika keskimäärin 20-30 päivää) tai vasta katkon jälkeen. Hankkeissa, joissa maksuhakemus edellytetään toimitettavaksi esim. 31.8.2017 mennessä, eikä sitä ole mahdollista toimittaa ennen katkoa, maksuhakemus pitää toimittaa paperihakemuksena tukipäätöksen mukaiseen päivämäärään mennessä ELY-keskukseen tai skannattuna sähköpostiosoitteeseen kalatalousmaksut.keha@ely-keskus.fi, josta saa myös tarvittaessa apua maksatukiin liittyvissä ongelmissa. Mikäli maksuhakemus myöhästyy, hakemus joudutaan hylkäämään. Paperinen maksuhakemus löytyy täältä: https://www.yrityssuomi.fi/lomake?docid=19775&kieli=fi#form_search_link_anchor

·        Kalanistutusten sähköinen ilmoittaminen (Sähi)

Tietojen tallennus ja käyttö ei ole käyttökatkon aikana mahdollista. Käyttökatkon aikana tietojen tallennus on hoidettava väliaikaisesti muilla tavoin, esimerkiksi tulostamalla palvelusta etukäteen lomakkeita, joiden tiedot tallennetaan katkon päättymisen jälkeen järjestelmään.

·        Kalastusrajoituspalvelu

Kalastusrajoituspalvelu on pois käytöstä käyttökatkon ajan.

Lähde: MMM tiedote 3.7.2017