På uppdrag av ministeriet ska Gaia Consulting Oy utreda möjligheterna att använda nya finansiella instrument för att underlätta det finansiella läget för fiskerinäringens värdekedja. Förhandsutredningens fokus ligger särskilt på fiske, fiskodling samt uppsamling, distribution och förädling av fiskfångster.

Enligt EU-fondernas regler avser finansiella instrument finansiering som ska betalas tillbaka, till exempel lån, garantier och kapitalinvesteringar. Finansiella instrument kan göra det lättare att få finansiering och öka den summa pengar som företagen kan få särskilt inom sektorer eller områden där det är svårt att få finansiering. De lämpar sig för ekonomiskt lönsamma projekt. Finansiella instrument bidrar också till förnyelsen inom branschen på lång sikt eftersom medlemsländerna kan återanvända de pengar som de betalat tillbaka. 

För tillfället är de bara vårt grannland Estland som börjat tillämpa finansiella instrument från Europeiska havs- och fiskerifonden (EHFF). Estland har bra erfarenheter av de finansiella instrumenten och en del av utredningen gäller just att inhämta kunskaper från andra länder. 

I utredningen ingår en marknadsanalys om eventuella marknadsstörningar, om instrumentens mervärde och hävstångseffekt. Ytterligare samlar man in andra länders erfarenheter. Analysen består av en litteraturöversikt, intervjuer och enkäter. Utredningen är planerad att bli klar sommaren 2019. Resultaten används vid planeringen av EHFF:s programperiod 2021 – 2027.

Europeiska havs- och fiskerifonden, finansiella instrument

Källa: JSM pressmeddelande 14.3.2019