Denna vecka ska riksdagen börja behandla lagen om det nationella genomförandet av den gemensamma fiskeripolitiken. Regeringen överlämnade lagförslaget till riksdagen i juni. Fiskekvoterna för strömming, vassbuk och lax ändras till överlåtbara nyttjanderätter som i fortsättningen beviljas kommersiella fiskare enligt fångsten under de tidigare åren. De årliga aktörsspecifika fiskekvoterna ska fördelas utifrån nyttjanderätterna.

Jord- och skogsbruksministeriet bereder som bäst ett nytt system för att kunna införa det redan vid ingången av 2017.  Närings-, trafik- och miljöcentralen i Egentliga Finland medverkar i beredningen. Centralen ska sända kommersiella fiskare information om de registrerade fångsterna 2011 – 2015.  Det är mycket viktigt att fiskarna kontrollerar uppgifterna och så fort som möjligt informerar närings-, trafik- och miljöcentralen om eventuella brister.  

De kontrollerade fångstuppgifterna ligger till grund för när Finlands fiskekvoter ändras till överlåtbara nyttjanderätter. Det kan ta lång tid i anspråk att kontrollera uppgifterna, varför fiskarna uppmanas att kontrollera uppgifterna i god tid. Jord- och skogsbruksministeriet och närings-, trafik- och miljöcentralen i Egentliga Finland ska under hösten informera om ansökan om de överlåtbara nyttjanderätterna och aktörsspecifika fiskekvoterna.

Ytterligare information:
Risto Lampinen, fiskeriråd, tfn 0295 16 2458

Orian Bondestam, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 16 2494
fornamn.efternam@mmm.fi

Källa: JSM 14.9.2016