Den nya förordningen om fiske stödjer återuppbyggnaden av hotade fiskbestånd. Förordningen som utfärdades av statsrådet 26.11 höjer genom fredning och fångstmått nivån på skyddet för många fiskarter jämfört med i dag. Vandringsfiskar ska i synnerhet få bättre skydd.

Förordningen förverkligar målen i den nya lagen om fiske som träder i kraft vid ingången av 2016. Lagens syfte är att trygga goda fiskemöjligheter och fiskbeståndens naturliga livscykel. Målet är ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart fiske.

Förordningen ger betydligt bättre skydd för hotad vild insjölax och öring. Insjölax med fettfena, dvs. vild insjölax är totalfredad i Vuoksen och Hiitolanjoki vattensystem. Öring med fettfena är fredad inom hela havsområdet och i de inre vattnen söder om breddgraden 64°00’N.

Från år 2017 framåt ska fettfenan på de öringar, laxar och insjölaxar som utplanteras, klippas bort.  Kravet gäller fiskar som är ett år eller över ett år gamla när de utplanteras.  Bortklippta fettfenor gör det lättare att skilja vilda och utplanterade fiskar från varandra, varför det går att välja vilka fiskar som tas upp. Öringar med bortklippta fettfenor, dvs. utplanterade öringar, är inte fredade. Fångstmåttet eller minimimåttet för en öring är 50 cm.

Vild öring får fortfarande fiskas i landets norra delar. Norr om breddgraden 67°00’N är fångstmåttet för öring med fettfena fortfarande 50 cm och i de inre vattnen mellan breddgraderna 64°00’N och 67°00’N är måttet 60 cm.

Öring och lax är i fortsättningen totalfredade i åar och bäckar från ingången av september till utgången av november, vilket innebär att fredningstiden som tryggar fiskarnas lek förlängs när det gäller spöfisket.  I åar som hör till vattendragen för vandringsfisk är det förbjudet att nätfiska under tiden 15. 8 – 30.11.

Fångstmåttet för gös stiger från 37 cm till 42 cm i hela landet. Kommersiella fiskare i huvudsyssla får dock under en övergångstid på tre år fånga mindre gösar i hela landet. Under övergångstiden är fångstmåttet för gös 37 cm på Skärgårdshavet och i Bottniska viken och 40 cm i Finska viken och de inre vattnen.  Efter övergångstiden är minimimåttet för gös 40 cm på Skärgårdshavet och i Bottniska viken.

Lagen ger en möjlighet att på lokal nivå fastställa strängare fiskebegränsningar om de behövs för att skydda fiskbestånd. Närings-, trafik- och miljöcentralerna kan regionalt bestämma om fångstmått som är större eller mindre än de fångstmått som gäller i hela landet. I de samarbetsgrupper inom fiskerihushållningen som bildas år 2016 kan diskuteras ytterligare regionala begränsningar.

Förordningen om fiske träder i kraft 1.1.2016. Förordningen innehåller bestämmelser förutom om fredning av fiskar och fångstmått för fisk om utsättning och märkning av fångstredskap samt om utbildning och prov för fiskeövervakare.

Bilaga: Promemoria