Laxfisket ska börja tidigare i Bottniska viken – Regleringen baserar sig på forskningsdata

Regeringen antog i dag en förordning om laxfiske som innehåller bestämmelser om kommersiellt laxfiske i havsområdet. I regel ändras den tidsmässiga och regionala regleringen av laxfisket inte, men vissa ändringar har det dock gjorts.

Kommersiellt fiske efter lax i Bottniska viken ska nu börja tidigare. För att fisket inte allt för mycket ska sammanfalla med början av laxens uppvandring, får var och en fiskare fånga lax till högst 25 procent av den aktörsspecifika fiskekvoten under den tidigarelagda fiskeperioden. Ytterligare ska alla laxar föras i land, dvs. fiskar får inte sorteras enligt storlek. Alla fångade laxar ska också märkas för att det ska vara möjligt att följa upp och övervaka fångsterna på ett effektivare sätt.

Regleringen som gäller kommersiella fiskare i grupp 1 ändras så att i fortsättningen får de fånga lax till högst 25 procent av den aktörsspecifika fiskekvoten enligt följande:  

·        med en ryssja i Bottenhavet 1.5 – 9.6, Kvarken 6.5 – 14.6, Bottenhavet 11.5 – 19.6 och i den innersta delen av Bottenviken 16.5 – 24.6,

·        med två ryssjor utanför Torne älvs mynning 17.6 kl. 12.00 – 24.6,

·        med en ryssja i Ijo och Ule älvs terminalområden 11.5 – 16.6 och i Kemiälvs terminalområde 16.5 – 16.6.

·        I terminalområdena får därtill fångas fisk med tre ryssjor 17.6 – 24.6 och med åtta ryssjor från och med 25.6.

Förordningen ändras utifrån utlåtanden och Naturresursinstitutets utredning

Regleringen av laxfisket grundar sig på forskningsdata och expertbedömningar. Förordningen var på remiss tidigare på våren. Jord- och skogsbruksministeriet bad också en ytterligare utredning av Naturresursinstitutet. Enligt Naturresursinstitutet riskerar den ändrade förordningen inte de vilda laxbestånden. 

Fiskeperioden som tidigarelades enligt utlåtandena och utredningen ändrades så att den börjar senare än planerat. Vidare riktas fisket i terminalområdena allt mindre efter vilda laxbestånd, vilket ger kommersiella fiskare möjlighet att använda fullt ut sina aktörsspecifika fiskekvoter. Kravet på märkning av lax preciserades så att alla hela fiskar ska ha ett märke även när det gäller parti- och detaljhandeln.

Regleringen hjälper vilda laxbestånd att utvecklas i positiv riktning

Finlands kvoter för fiske efter lax i Bottniska viken har minskat. År 2017 uppgick kvoten till ca högst 27 600 laxar, år 2013 var kvoten ca 35 000 laxar. Fiskarnas aktörsspecifika fiskekvoter är därför ca 20-30 procent mindre än de genomsnittliga fångsterna under de tidigare åren. Den ändrade förordningen gör det möjligt att få inhemsk lax ut på midsommarmarknaden och att värdet av fångsten stiger.   

Det tidigarelagda fisket sker under stränga villkor för att man kan vara säker på att det inte orsakar några stora negativa konsekvenser för laxbestånden. Under den tidigarelagda fiskeperioden får fångas ca högst 5 500 laxar, av vilka omkring 3 500 uppskattas vara vilda laxar. Det här betyder inte att fisket ökas utan att fiskarna fångas tidigare än förut. Fisket riktas således allt jämnare in på laxens hela uppvandring och allt mer också på stora fiskar vars andel av de först vandrande fiskarna är större än i genomsnitt. Under de tre senaste åren har ungefär 100 000 laxar vandrat upp från havet till Torne älv. Fångsten under den tidigarelagda fiskeperioden är således liten jämfört med laxens hela uppvandring. 

På grund av det aktörsspecifika kvotsystemet fångas laxen i huvudsak i samma områden som tidigare och andelen vilda laxar av det kommersiella fiskets totalfångst kommer troligen inte att ändras avsevärt. Genom de ändrade bestämmelserna om terminalområden vill man inverka positivt på de vilda laxbestånden när kommersiellt fiske allt mindre riktas in på vilda laxbestånd. 

Med tanke på uppföljning är det mycket viktigt att kommersiella fiskare informerar Naturresursinstitutet om sina fångster. På det sättet får man tillräckligt med information om hur regleringen inverkar på laxbestånden. 

Förordningens syfte är att säkra laxbeståndens livskraft och mångfald som är ett av målen i Finlands lax- och havsöringsstrategi. Ett ytterligare mål är att man vill skapa goda förutsättningar för det kommersiella fisket, fritidsfisket och fisketurismen. Jord- och skogsbruksministeriet ska aktivt följa upp effekterna av den ändrade laxförordningen utifrån bästa forskningsdata, utveckla vidare övervakningen av laxfisket och ändra förordningen vid behov.

Mer information:
Risto Lampinen, fiskeriråd, risto.lampinen(at)mmm.fi, tfn 0295 162 458