Väistyvä kansanedustaja Jari Myllykoski (vas.) on jättänyt maan hallituksen vastattavaksi kirjallisen kysymyksen merimetsokannan suojelusta, poikkeuslupamenettelystä ja toisaalta lintujen aiheuttamien taloudellisten vahinkojen korvausjärjestelmästä. Myllykosken mielestä nykyinen järjestelmä, jossa alueellisten merimetsotyöryhmien tehtävänä on ehkäistä merimetsoista aiheutuvia taloudellisia, ei toimi. Työryhmien toimialana on haittojen ehkäisyn lisäksi edistää yhteistyötä ja tiedonvaihtoa kalastajien, kuntien, tutkimuslaitosten ja viranomaisten kesken. Kysymyksessään hallitukselle Myllykoski kritisoi erityisesti sitä, ettei merimetsotyöryhmien toiminta ja esitykset eivät toteudu viranomaispäätöksinä
lintukannan säätelyssä ja poikkeuslupien myöntämisessä.

Kansanedustaja Jari Myllykoski työllistää vielä istuvaa ja tulevaakin hallitusta. Hänen mielestä merimetsokannan sääntelyjärjestelmä ei toimi, vaikka kasvanut lintukanta aiheuttaa kiistatta haittoja ja taloudellisia menetyksiä. Hän esittääkin kysymyksessään, tulisiko merimetsotyöryhmät lakkauttaa tai edellyttää lupaviranomaiset noudattamaan niiden ehdotuksia. Myllykoski perustelee esitystä myös sillä, että esimerkiksi kalavahinkojen korvaaminen toteutuisi paremmin. Esimerkkinä Myllykoski mainitsee myös
Rauman sataman laajennuksen estymisen merimetsoyhdyskunnan asetettua pesimään massamittaisesti suunnitellulle alueelle.

”Työryhmien tulisi olla avainasemassa merimetsoihin liittyvien ongelma-alueiden ja -tilanteiden tunnistamisessa sekä osapuolia tyydyttävien ratkaisuiden etsimisessä”, Myllykoski sanoo.

Kirjallisessa kysymyksessä Myllykoski muistuttaa, että eduskunta hyväksyi kaksi merimetsoja koskevaa lausumaa käsitellessään lakia rauhoitettujen eläinten aiheuttamien vahinkojen korjaamisesta. Toisessa edellytetään, että lintudirektiivin mahdollisuuksia esimerkiksi lintujen ampumisen suhteen
sovelletaan joustavasti merimetsojen aiheuttamien vahinkojen ehkäisemiseksi.

”Merimetsot aiheuttavat kalastajille ja kalanviljelijöille merkittäviä vahinkoja. Pyydyksistä syöminen on pienempi murhe, kuin merimetsojen aiheuttama kalojen käyttäytymisen muuttuminen. Tämä tekee
verkkokalastuksesta lähes hyödytöntä. Raumalla sataman laajennuksessa jäi puolestaan pengertie tekemättä merimetsojen pesimisen vuoksi. Taloudelliset haitat ovat kouriintuntuvia”, Myllykoski sanoo.

Lähde: Satakunnan kansa 31.3.2023