Koko Itämeren alueella suhtaudutaan myönteisesti vesiviljelyn tuotannon lisäämiseen. Tämä käy ilmi Euroopan unionin Itämeristrategiaan kuuluvan Aquabest-hankkeen tekemästä asiantuntijakyselystä.

Valtaosa kaikista vastaajista katsoi, että kalojen ja simpukoiden vesiviljelytuotannon maailmanlaajuinen lisääminen on kasvavan väestön ruokkimiseksi välttämätöntä ja ekologisesti perusteltua. Vastaajista 85–95 prosenttia oli samaa mieltä siitä, että vesiviljely säästää uhattuja kalakantoja, laajentaa olennaisesti tuoreen kalan saatavuutta ja tuo työtä ja toimeentuloa syrjäseuduille. Myös siitä oltiin laajasti yhtä mieltä, että kalojen tuotanto on ekologisesti tehokkaampaa kuin karjatalous, koska rehun energiaa ei tarvita kehon lämmittämiseen eikä pystyssä pitämiseen. Ympäristösidosryhmissä enemmistö vastaajista (60–75 %) korosti alan kasvuun liittyviä ympäristöriskejä, vesivarojen ja rehukalan liikakäyttöä sekä viljelyn vaikutuksia luonnonkalakantoihin.

Vesiviljelyn kasvumahdollisuuksiin Itämeren alueella uskoi yhdeksän kymmenestä vastaajasta. Vaikka vastaajaryhmien välillä oli eroja, niin kaikki sidosryhmät pitivät poliittisia ja hallinnollisia tekijöitä jonkin verran suurempina kehitysesteinä kuin taloudellisia tai ympäristöllisiä tekijöitä. Vesiviljelylaitosten sijainnin suunnittelutyökalujen puuttumista sekä epätasa-arvoista tukikohtelua suhteessa maatalouteen pidettiin merkittävimpinä ongelmina. Ympäristötahoista puolet ja muista sidosryhmistä kolme neljännestä katsoi, että yritysten kilpailukyvyn varmistamiseksi tarvitaan nykyistä suurempia tuotantoyksiköitä.
EU:n Itämeriohjelmasta rahoitettu Aquabest-hanke selvitti kyselyllä alan yritysten, hallinnon, tutkimuksen ja koulutuksen sekä ympäristöjärjestöjen ja -viranomaisten suhtautumista vesiviljelyyn. Kyselyyn vastasi kaikkiaan 158 asiantuntijaa kaikista Itämeren EU-maista.

Suhtautuminen vesiviljelyn ongelmiin ja niiden ratkaisuihin oli kokonaisuutena hyvin samankaltaista koko Itämeren alueella. Tämä viittaa siihen, että myös itse ongelmat ovat samankaltaisia. Tieto antaa hyvän pohjan kehittää ympäristön kannalta kestävän vesiviljelyn kasvuedellytyksiä koko aluetta koskevana yhteistyönä.

Samaan aikaan, kun vesiviljelyn kasvu on muualla maailmassa ollut nopeaa, on alan tuotanto Itämeren alueella kääntynyt lievään laskuun. Aquabest-hankkeen tehtävänä on löytää eväät vesiviljelyn uuteen kestävään kasvuun.
http://www.aquabestproject.eu/

Lisätietoja kyselyn tuloksista julkaisussa: Stakeholder’s Attitudes to the Development of Aquaculture in the Baltic Sea Region
http://www.aquabestproject.eu/reports.aspx

Lähde: RKTL 29.10.2012