Itämerestä ulos virtaava makeampi vesi vaikuttaa Pohjanmeren veden suolapitoisuuteen tunnettua enemmän. Turun yliopiston tuoreen tutkimuksen mukaan viitteitä saatiin myös siitä, että Itämeren vedet vaikuttavat Pohjanmeren itäosien ekosysteemiin.

Tanskan salmista virtaa ulos Itämeren vettä entistä enemmän. Meneillään oleva ilmaston muutos on lisännyt sadantaa Itämeren valuma-alueella. Sateisuuden kasvun myötä Itämereen kulkeutuvan makean veden määrä on kasvanut, minkä tunnetuin seuraus lienee turskan katoaminen kalastajien saaliista Suomessa.

Itämeren makeutumista on osaltaan voimistanut Pohjanmereltä tulevien suolapulssien vähäisyys. Viime vuodenvaihteessa Tanskan salmista virtasi pitkästä aikaa runsaasti suolaisempaa vettä Itämereen. Sen vaikutukset kalastossa näkyvät vasta vuosien kuluttua.

Sataa entistä enemmän

Itämereen valuvasta makeasta jokivedestä osa haihtuu ja osa sekoittuu mereen. Kun Itämereen kertyy enemmän vettä, se purkautuu Pohjanmeren itäosiin.

– Vähäisestä vesimäärästä ei ole kyse, sillä vuosittain ulos virtaavan veden määrä on suurimmillaan kaksinkertainen verrattuna Pohjanmeren omalta valuma-alueelta tuleviin valumavesiin. Itämeren vähäsuolainen vesi sekoittuu Pohjanmeren veteen etenkin sen itäosassa, joka on esimerkiksi Pohjanmeren sillin poikasvaiheiden elinaluetta, Vuorinen sanoo.

Tutkimuksen aineisto on koottu eri tietokannoista, joissa näkyy pitkän aikavälin kehitys. Itämeren ulosvirtaaman havaittiin vaikuttavan Pohjanmeren puolella meriveden suolapitoisuuteen sekä kasvi- ja eläinplanktonin määrään.

Aiemmin on enemmän tutkittu enemmän suolapitoisuuden laskun vaikutusta Itämeren omaan lajistoon ja ekosysteemiin. Nyt tutkimusjohtaja Ilppo Vuorisen mukaan näkökulmaa pitää laajentaa siihen, miten Itämeri vaikuttaa sen ulkopuolelle.

Hän lisää kysymyksen olevan perusteltu, sillä Itämeren vedet kuuluvat osana laajaan veden kiertojärjestelmään, joka on ilmastollisten tekijöitten säätelemä.

Itämeren merkitys kasvaa EU:ssa

Saaristomeren tutkimuslaitoksen tutkimusjohtajan Ilppo Vuorisen mukaan tuoreet tulokset avaavat uuden näkökulman Pohjanmeren ekosysteemiä koskevaan tutkimukseen, ympäristönsuojeluun ja resurssien hyödyntämiseen.

– Ravinnepäästöjä vähentävät toimenpiteet Itämeren valuma-alueella voivat parantaa ympäristön tilaa myös Pohjanmerellä, jossa rehevöityminen on etenkin alueellinen ongelma, Vuorinen sanoo Turun yliopiston tiedotteessa.

– Jos Itämeren tilassa tapahtuvat muutokset vaikuttavat myös Pohjanmeren tilaan, Itämeren merkityksen voidaan olettaa kasvavan Euroopan Unionissa. Vuorisen mukaan Pohjanmeren rantavaltioissa asuu 250 miljoonaa ihmistä ja meri on tärkeä kalastus- ja luonnonvarojen hyödyntämisalue.

Tutkimuksen aineisto koottiin julkisista tietokannoista ja analysoitiin sekä aikasarja-analyysiin että ns. yleistettyihin lineaarisiin sekamalleihinperustuvien tilastomallien avulla. Itämeren ulosvirtaaman havaittiin vaikuttavan Pohjanmeren puolella meriveden suolapitoisuuteen sekä kasvi- ja eläinplanktonin määrään.

Lähde: Yle 20.10.2015