Uusi, vuoden alusta voimaan tullut kalastuslaki velvoittaa kalanpyydysten omistajia ilmoittamaan sivusaaliiksi jääneistä hylkeistä ja pyöriäisistä Luonnonvarakeskukselle (Luke). Ilmoitusvelvollisuus koskee niin ammatti- kuin vapaa-ajankalastajia. Sivusaalisilmoituksen voi nyt tehdä sähköisesti osoitteessa https://lomakkeet.luke.fi/hylje.

Merihylkeiden eli hallin ja itämerennorpan lisäksi ilmoitus tulee tehdä pyydyksiin jääneistä saimaannorpista. Saimaannorppaa koskevat ilmoitukset välitetään myös Metsähallitukselle, joka vastaa saimaannorpan suojelusta.

Kansainväliset sopimukset velvoittavat Suomea keräämään tietoa kalastuksen tahattomasta sivusaaliista. Sivusaaliin ilmoittaminen on osa luontodirektiivin edellyttämää tarkkailujärjestelmää. Tietoa hyödynnetään arvioitaessa sivusaaliskuolleisuuden merkitystä hylje- ja pyöriäiskannoille sekä arvioitaessa hylkeiden aiheuttamaa vahinkoa kalastukselle.

Luken hyljelomakepalvelussa on mahdollista tehdä myös vapaaehtoinen ilmoitus hyljehavainnoista ja muualta kuin pyydyksistä löydetyistä kuolleista hylkeistä. Kansalaisten ilmoittamia hylje- ja pyöriäishavaintoja hyödynnetään arvioitaessa kantojen runsautta ja levinneisyyttä. Muun kuolleisuuden seuranta puolestaan auttaa havainnoimaan mahdollisia muutoksia hylkeiden kuolleisuudessa.

Kalastuslaki 379/2015, 62 §, http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2015/20150379

Ilmoitukset: https://lomakkeet.luke.fi/hylje

Lähde: Luke 21.6.2016