Vesiviljely, kalanjalostus, neuvontajärjestöt, vesiensuojeluyhdistykset, ELY-keskukset, Metsähallitus, Luonnonvarakeskus, koulutus, kalastusmatkailu sekä iktyonomien omat yritykset työllistävät iktyonomeja.

Viimeinen iktyonomi (Amk) –tutkintoon johtava vuosikurssi aloitti opintonsa Turun Amk:ssa syksyllä 2012. Tässä hankkeessa oli tavoitteena selvittää, missä ammattikorkeakoulussa iktyonomikoulutusta voitaisiin jatkaa yhteistyössä Peimarin koulutuskuntayhtymän (kky) kanssa sekä laatia suunnitelma koulutuksen toteuttamistavasta.

Hankkeessa tehdyn työnantajakyselyn vastausten perusteella iktyonomien osaamiselle on kysyntää työmarkkinoilla myös tulevaisuudessa. Iktyonomeja rekrytoidaan tällä hetkellä kuitenkin vähemmän kuin nykyinen koulutusmalli on tuottanut.

Hankkeessa laadittiin suunnitelma uuden iktyonomikoulutuksen järjestämistavaksi. Koulutuksen alustava sisältö suunniteltiin kysyntälähtöisesti työnantajakyselyn ja hankkeen ohjausryhmän asiantuntijatiedon pohjalta. Suunnitelma luovutettiin Peimarin kky:lle jatkotoimenpiteitä varten.

Hämeen Amk kiinnostui koulutusyhteistyöstä Peimarin kky:n kanssa, mutta Opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) näkemyksen mukaan ammattikorkeakoulutasoisen iktyonomikoulutuksen aloittamisesta ei ole järkevää avata keskustelua. Uusien iktyonomien tarve työmarkkinoilla ei lukumäärältään täytä OKM:n vuosikurssien koolle asettamaa minimitavoitetta (40 aloituspaikkaa / vuosi).

Kalatalouden erityisasiantuntijoita tarvitaan nyt ja tulevaisuudessa. Sininen biotalous saattaa luoda alalle merkittävästi uusia työpaikkoja. Jotta tämä työmarkkinalähtöinen tarve saataisiin täytettyä, Peimarin kky on aloittanut kalatalouden erikoisammattitutkinnonsuunnittelun. Sekä iktyonomikoulutuksen suunnittelu -hankkeen ohjausryhmä että Ammattiopisto Livian Kalatalous- ja ympäristöopiston neuvottelukunta kannattavat uutta tutkintoa. Neuvottelukunnan toiveena on, että opetus voisi alkaa vuonna 2017. Suunnittelutyössä käytetään pohjana tässä hankkeessa koottuja tietoja ja alustavaa koulutussuunnitelmaa sekä iktyonomiopiskelija Teemu Hiltusen lopputyötä, jossa suoritettiin kysely kaikille Turun Amk:sta valmistuneille iktyonomeille.

Turun Amk:n iktyonomikoulutukseen verrattuna opetuksen sisältöä ja painotuksia on muutettava tutkimus- ja biologiapainotteisuudesta työnantajien tarpeesta lähtevään kalatalouden käytännön osaamiseen. Työmarkkinoiden kysyntään vastaava riittävä aloituspaikkojen määrä on 12 – 15 opiskelijaa joka toinen vuosi.

Hankkeen loppuraportti löytyy Livian sivulta http://livia.fi/fi/hankkeet/iktyonomikoulutuksen-suunnittelu

Lähde: Livia 18.6.2015