Maa- ja metsätalousministeriö on 19.5 päättänyt avata hylkeiden ja merimetsojen aiheuttamien saalisvahinkojen korvausmenettelyn. Hakumenettely koskee vuoden 2016 aikana syntyneiden saalisvahinkojen korvaamista.

Hakuaika päättyy 30.9.2017. Hakemukset on jätettävä viimeistään haun päättymispäivänä rahaston tietojärjestelmään (www.mavi.hyrra) puolenyöhön mennessä tai kirjallisesti hakulomakkeelle 30.9.2017 klo 16.15 mennessä ELY-keskuksen kirjaamoon.

Hakemuksia voidaan käsitellä hakuajan kuluessa esimerkiksi siten, että 31.7.2017 mennessä saapuneet hakemukset käsitellään yhdessä erässä, 31.8.2016 saapuneet hakemukset toisessa erässä ja loput hakemukset hakumenettelyn päättymisen jälkeen.

Hakuohjeet liitteinä, word (suomi/ruotsi)

Svenska Suomi

Lähde: MMM 24.5.2017

 

Huomioi! Observera!

Kun teet hyrrään sähköisiä hyljekorvaushakemuksia, on syytä huomioida alla olevat kohdat, muutoin hakemus voi tulla takaisin lisäselvityksiä varten:

(koskee vastaavalla tavalla myös paperisia hakemuksia)

Då du gör elektroniska sälersättningsansökningari hyrrä är det skäl att notera nedanstående punkter, annars kan ansökan returneras för tilläggsutredningar:

(gäller i motsvarande mån också pappersansökningar)

Hankkeen nimi on oltava tarkoin näin:

Hylkeiden ja merimetsojen aiheuttamien saalisvahinkojen korvaaminen

Projektets namn bör vara exakt så här:

Kompensation av skada på fångster som orsakats av sälar och skarvar

Hankkeen julkinen kuvaus:

Hylkeiden ja merimetsojen aiheuttamien saalisvahinkojen korvaaminen (art. 40.1.h)

Projektets offentliga beskrivning:

Kompensation av skada på fångster som orsakats av sälar och skarvar (art. 40.1.h)

Ostetun kalan liikevaihtotiedon eritteleminen:

Tämä vaatimus perustuu lakiin (1093/2014 11 §). Mikäli erittelyä ei tee, se johtaa tuen epäämiseen (1093/2014 16 § ja 19 § 3 momentti). Hakijan tulee itse tai kirjanpitäjänsä allekirjoituksella vahvistaa toimittamansa tiedot. Tällainen allekirjoitettu vahvistus erittelystä on liitettävä hakemuksen.

Erittely tulee tehdä siten, että ELY-keskus voi vaikeutta nähdä itse pyydetyn kalan ja siitä mahdollisesti jalostetun tuotteen myynnistä saadun liikevaihdon. Lain edellyttämä 10 000 euron keskiarvo koskee nimenomaan tätä kalan myyntiä.

Specifikation av den inköpta fiskens omsättning:

Detta krav baserar sig på lag (1093/2014 11 §). Ifall specifikation inte görs, leder det till att stödet avslås (1093/2014 16 § ja 19 § 3 moment). Sökanden bör själv eller med sin bokförares underskrift intyga de uppgifter som lämnas. En sådant här undertecknat intyg bör bifogas ansökan. Specifikation bör göras så att NTM-centralen utan svårighet kan se den omsättningen som kommer från försäljningen av den fångst som själv fångats och från de bearbetade produkter som gjorts av den självfångade fisken. Det i lagen stadgade kravet på en omsättning om 10 000 euro i medeltal gäller specifikt denna försäljning av fisk.