Valtioneuvosto hyväksyi 6.6. hyljekorvausjärjestelmän. Asetus astuu voimaan 13.6. ja hyljekorvausten hakumenettely voidaan sen jälkeen avata. Hakumenettelystä tiedotetaan erikseen.

Valtioneuvoston asetus Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahaston Suomen ohjelmasta 2021–2027 myönnettävästä tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta (MMM/2024/96):

Kyse on valtioneuvoston asetus Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahaston Suomen ohjelmasta 2021–2027 myönnettävästä tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen (757/2022) muuttamisesta. Asetusta muutettiin kahden kokonaisuuden osalta: Ensinnäkin säädettiin hyljekorvausjärjestelmästä, joka on Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahaston Suomen ohjelman 2021–2027 erityistavoitteen 1.6. Vesiympäristön biologisen monimuotoisuuden ja ekosysteemien suojelun ja ennallistamisen edistäminen sekä Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahastoa koskevan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (2021/1139) 14 artiklan 1 f) kohdan mukainen. Toiseksi muutettiin rahaston eri toimintalinjoista myönnettävän tuen enimmäismääriä.

  1. Ehdotus valtioneuvoston asetukseksi Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahaston Suomen ohjelmasta 2021–2027 myönnettävästä tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta, muistio Tiedosto avautuu uudessa välilehdessäPDF 173KB
  2. Valtioneuvoston asetus Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahaston Suomen ohjelmasta 2021–2027 myönnettävästä tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta Tiedosto avautuu uudessa välilehdessäPDF 86KB
  3. Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om stöd som beviljas från Europeiska havs-, fiskeri- och vattenbruksfondens program för Finland för perioden 2021–2027 Tiedosto avautuu uudessa välilehdessäPDF 93KB

Lähde: Valtioneuvosto 6.6.2024