Hur har klimatet i Östersjön varierat de senaste 150 åren? Hur kommer det att utvecklas fram till år 2100? Ett nytt forskningsprojekt ska analysera hur klimatet har varierat i Östersjön sedan 1850 och simulera framtidsscenarier för Östersjön.

Kunskapen om hur klimatförändringar påverkar den marina miljön är otillräcklig, även om studier visar att ett förändrat klimat kan ha en stor påverkan på det marina ekosystemet. Det befaras att problem med övergödning som leder till ökade algblomningar och syrefattiga bottnar kan förvärras i ett varmare och våtare klimat.

– Att återskapa historisk klimat- och miljöutveckling i Östersjön ger oss kunskap för att bättre förstå möjliga framtidsutvecklingar. Vi behöver bättre havsmodeller som stöd i arbetet med miljöåtgärder i Östersjön, säger Markus Meier, forskare inom oceanografi på SMHI.

Havsmiljöer har ett ”långt minne” då det kan ta uppemot 40 år för näringsämnen att transporteras genom sedimenten ut i havet. Det gör att effekten dröjer av en minskning av mängden näringsämnen som tillförs havet.

– Vi saknar idag modeller som på ett tillförlitligt sätt återger historiskt observerad övergödning och ökade algblomningar, säger Markus Meier.

För att ha ett effektivt beslutsstödssystem för åtgärder mot övergödning krävs beräkningsmodeller som tar hänsyn till det ”långa minnet” för att undvika att åtgärder är tidsbegränsade och inte förbättrar det marina ekosystemet på längre sikt.

Data från fyrskepp och framtida scenarier

För att få bättre kunskap om hur förändringar i klimatet påverkar det marina ekosystemet kommer forskare från SMHI att genomföra ett treårigt projekt som inleder med att analysera data från svenska fyrskepp. Dessa data finns insamlade från mitten av 1800-talet och framåt och har helt nyligen blivit digitalt tillgängliga.

Beräkningar att utföras med en finskalig tredimensionell havsmodell som tar hänsyn till både fysiska och biogeokemiska egenskaper och modellexperiment kommer att användas för att utreda hur förändringar i atmosfären och tillrinning av vatten påverkar Östersjöns ekosystem och oceanografi.

Slutligen kommer simuleringar att utföras för hela perioden 1850-2100. Då fördjupas kunskapen kring förändringar i havsmiljön och betydelsen av förändrade temperatur-, salthalt- och cirkulationsförhållanden och den troligen ökade betydelsen av mänsklig påverkan på den framtida marina miljön.

Projektet Rekonstruktion och framtidsscenarier av Östersjöns klimatvariationer 1850-2100 kommer att utföras av forskare från SMHI och finansieras av Vetenskapsrådet. Projektet löper 2013-2015.

Källa: SMHI 16.11.2012