HS:n yli 93 000 ni­meä si­säl­tä­väs­tä da­ta­sel­vi­tyk­ses­tä käy il­mi, et­tä elin­kei­no­elä­män lob­ba­rei­ta kut­su­taan edus­kun­nan kuul­ta­vak­si kak­si ker­taa enem­män kuin pal­kan­saa­jien. Ver­kos­toa voi tut­kia ko­ko­nai­suu­des­saan HS.fi:s­sä.

Vii­den­tois­ta vii­me vuo­den ai­ka­na elin­kei­no­elä­män suur­ten etu­jär­jes­tö­jen tai suur­yri­tys­ten asia­mie­hiä on kut­sut­tu edus­kun­nan va­lio­kun­tiin yh­teen­sä 6 230 ker­taa. Pal­kan­saa­ja­jär­jes­tö­jä sen si­jaan on kut­sut­tu puo­let vä­hem­män, 3 250 ker­taa.

Etu­jär­jes­tö­jen ja edus­kun­nan suh­teet sel­viä­vät HS:n edus­kun­nal­ta pyy­tä­mäs­tä yli 93 000 ni­meä kä­sit­tä­väs­tä ai­neis­tos­ta. Sii­tä käy­vät il­mi eri va­lio­kun­tien kuu­le­mien asian­tun­ti­joi­den ni­met ja kä­si­tel­lyt asiat vuo­si­na 1998–2013.

EK on edus­kun­nas­sa vie­rai­le­vis­ta etu­jär­jes­töis­tä yli­voi­mai­ses­ti vai­ku­tus­val­tai­sin. Sen edus­ta­ja on kut­sut­tu va­lio­kun­tiin kaik­kiaan 1760 ker­taa. Seu­raa­vak­si eni­ten on kuun­nel­tu Maa- ja met­sä­ta­lous­tuot­ta­jien kes­kus­liit­toa, 936 ker­taa, ja Suo­men Yrit­tä­jiä, 927 ker­taa.

Edus­kun­nan va­lio­kun­nat koos­tu­vat pa­ris­ta­kym­me­nes­tä kan­sa­ne­dus­ta­jas­ta, joi­den teh­tä­vä­nä on pe­reh­tyä hal­li­tuk­sen la­ki­eh­do­tuk­siin ja se­lon­te­koi­hin.

Edus­kun­nan pu­he­mies Eero Heinäluoma (sd) ker­too pi­tä­vän­sä va­lio­kun­ta­työn lä­pi­va­lai­sua tar­peel­li­se­na.

”Se on ras­kain ja ko­vin työ, mi­tä tääl­lä teh­dään. Siel­lä ta­pah­tuu myös se kaik­kein ko­vin val­lan­käyt­tö. Vi­ral­li­set pää­tök­set teh­dään suu­res­sa sa­lis­sa, mut­ta ryh­mien kan­nat on usein muo­dos­tet­tu va­lio­kun­nis­sa.”

”Se on sel­vää, et­tä asian­tun­ti­ja­kuu­le­mi­nen on tär­keä osa vai­kut­ta­mis­ta. Ke­tä kuun­nel­laan vai­kut­taa sii­hen, mi­kä ku­va va­lio­kun­nil­la asiois­ta on.”

Lähde: HS 28.4.2013

(HS-selvityksen mukaan Suomen Ammattikalastajaliittoa on kuultu valiokunnassa 68 kertaa vuosien 1998-2013 aikana. Selvitys on sikäli puutteellinen, että nk. kansalaisjärjestöt (mm. ympäristöjärjestöt) ei ole laskettu etujärjestöiksi. Ympäristöjärjestöjen kuuleminen ja vaikutusvalta on suuresti kasvanut viimeisten vuosien aikana. SAKL 29.4.2013)