Julk­kik­set ja puo­lueet­to­mi­na tut­ki­joi­na esiin­ty­vät vir­kis­tys­ka­las­tuk­sen edus­ta­jat ha­lua­vat jär­jes­tää Suo­men lo­hen­ka­las­tuk­sen uu­del­leen. Pe­rus­te­lut vaih­tu­vat ti­lan­teen mu­kaan, mut­ta ta­voit­tee­na on lo­hen­ka­las­tuk­sen siir­tä­mi­nen ran­ni­kol­ta jo­kiin. Ym­pä­ris­tö­mi­nis­te­ril­lä on omat mo­tii­vin­sa kiih­dyt­tää kes­kus­te­lua.

Syyt lo­hi­kan­to­jem­me heik­ke­ne­mi­seen ovat po­lii­tik­ko­jen ai­koi­naan te­ke­mis­sä va­lin­nois­sa, kun pää­tet­tiin jo­kien käyt­tö­tar­koi­tuk­ses­ta. Säh­kön­tuo­tan­to kat­sot­tiin joes­sa li­sään­ty­viä ka­la­kan­to­ja tär­keäm­mäk­si.

Ku­tu­jo­kien kun­nos­ta­mi­sen si­jas­ta lo­hen poi­kas­tuo­tan­toa ryh­dyt­tiin el­vyt­tä­mään ran­nik­ko­ka­las­tus­ta sää­te­le­mäl­lä. Vuo­sien var­rel­la ka­las­tus­ra­joi­tuk­sia on tiu­ken­net­tu ja vä­lil­lä hel­po­tet­tu mää­räa­jak­si. Eni­ten ra­joi­tuk­sis­ta ovat kär­si­neet ran­nik­ko­ka­las­ta­jat Sel­kä­me­rel­lä: lo­hi­saa­lis on 20 vuo­des­sa pie­nen­ty­nyt kym­me­ne­so­saan.

Useat niis­tä ta­voit­teis­ta, joi­ta tois­tu­vas­ti ja li­sään­ty­väs­ti on esi­tet­ty eh­to­na ka­las­tus­ra­joi­tus­ten lie­ven­tä­mi­sel­le, on saa­vu­tet­tu. Vael­lus­poi­kas­ten mää­rä on kym­men­ker­tais­tu­nut se­kä Tor­nion­joes­sa et­tä Si­mo­joes­sa vuo­den 1996 jäl­keen.

Lo­hi­kan­to­jen el­py­mi­ses­tä huo­li­mat­ta ka­las­tus­ra­joi­tuk­sia ei ole ha­lut­tu lie­ven­tää, kos­ka pe­rim­mäi­se­nä ta­voit­tee­na on ka­las­tuk­sen siir­tä­mi­nen jo­kiin. En­sin asiaa pe­rus­tel­tiin jo­kien elä­mys­ka­lo­jen suu­rem­pa­na tuot­to­na am­mat­ti­ka­las­ta­jan pyy­tä­mään lo­heen ver­rat­tu­na.

Kun ka­la­ta­lous­alan yrit­tä­jien eri­ar­vois­ta­mi­nen ky­see­na­lais­tet­tiin, kes­kus­te­lun yti­mek­si tu­li se­ka­kan­ta­ka­las­tus, jo­ka se­kin edel­lyt­täi­si ka­las­tuk­sen kes­kit­tä­mis­tä jo­kiin. Hei­kom­pien lo­hi­jo­kien, ku­ten Mör­ru­min ja Emån, lo­hia ei ole ol­lut am­mat­ti­ka­las­tuk­sen saa­lis­näyt­teis­sä kuin ker­ran, ja täl­löin­kin vain yh­den pro­sen­tin ver­ran Pe­rä­me­ren näyt­tees­sä vuon­na 2011. Sel­kä­me­rel­lä ta­pah­tu­va lo­hen­ka­las­tus ei siis ole min­kään­lai­nen uh­ka näi­den jo­kien lo­hi­kan­noil­le.

Lo­hen kuol­lei­suus me­ri­alueel­la on li­sään­ty­nyt poi­kas­tuo­tan­non el­py­mi­ses­tä ja am­mat­ti­ka­las­tuk­sen vä­he­ne­mi­ses­tä huo­li­mat­ta. Odo­tam­me tut­ki­joil­ta sel­vi­tys­tä hyl­kei­den ja me­ri­met­so­jen osuu­des­ta il­miöön. Ym­pä­ris­tö­mi­nis­te­rin toi­voi­sim­me kä­sit­tä­vän teh­tä­vän­sä laa­jem­min. Pel­kän luon­non­suo­je­lun si­jas­ta ve­sien ja ka­la­va­ro­jen käyt­töä tu­li­si suun­ni­tel­la ko­ko­nais­val­tai­ses­ti eri osa­puo­let huo­mioon ot­taen.

Jos ka­lo­jen ku­tu­alueet on pi­lat­tu tai va­hin­ko­eläin­kan­to­jen sää­te­ly lai­min­lyö­ty, ti­lan­teen kor­jaa­mi­nen on aloi­tet­ta­va näis­tä ky­sy­myk­sis­tä.

Sa­mi Ve­ne­ran­ta
am­mat­ti­ka­las­ta­ja, pu­heen­joh­ta­ja Sel­kä­me­ren am­mat­ti­ka­las­ta­jat ry
Ma­ria Saa­ri­nen
fi­lo­so­fian mais­te­ri, bio­lo­gi
Am­mat­ti­opis­to Li­via

Lähde: HS mielipide 14.4.2013