Ko­vin kum­mas­tel­len luim­me hei­nä­kuun kuu­kau­si­liit­tees­tä Mik­ko-Pek­ka Heik­ki­sen jut­tua lo­hen­ka­las­tuk­ses­ta. Heik­ki­sen mie­les­tä luon­non­lo­hel­la sai­si­vat her­ku­tel­la vain ne, joil­la on mah­dol­li­suus mat­kus­taa viik­ko­kau­sik­si Lap­piin loh­ta pyy­tä­mään ja mak­saa ka­la­reis­sus­taan jo­pa tu­han­sia eu­ro­ja.

Jos Heik­ki­sen idea to­teu­tui­si, me muut ka­lan­ys­tä­vät jäi­sim­me lo­hes­ta pait­si tai sai­sim­me tyy­tyä an­ti­bioo­teil­la kyl­läs­tet­tyyn nor­jan­lo­heen. Täl­lai­nen eli­tis­ti­nen kä­si­tys sii­tä, ke­nel­le lo­het kuu­lu­vat, so­pii huo­nos­ti suo­ma­lai­ses­sa yh­teis­kun­nas­sa pe­rin­tei­ses­ti val­lin­nee­seen käy­tän­töön, jon­ka mu­kaan jo­kai­sel­la on oi­keus naut­tia luon­non an­ti­mis­ta.

Asum­me osan vuo­des­ta Me­ren­kur­kun ran­nik­ko­ky­läs­sä Moi­ki­pääs­sä (Mol­pe). Tääl­lä olem­me näh­neet, mi­ten lo­hen­ka­las­tus hoi­de­taan niin, et­tä lo­hes­ta pää­se­vät naut­ti­maan ne­kin, jot­ka ei­vät si­tä it­se pää­se ka­las­ta­maan. Am­mat­ti­ka­las­ta­ja pyy­tää loh­ta ry­säl­lä ke­säi­sin sal­li­tun ajan, kol­mi­sen viik­koa ke­sä–­hei­nä­kuun vaih­tees­sa, ja saa saa­liik­seen joi­ta­kin kym­me­niä lo­hia. Osan hän fi­leoi, osan sa­vus­taa ki­lon kim­pa­lei­na. Ja­los­ta­man­sa lo­hen hän myy suo­raan ku­lut­ta­jil­le.

Sa­dat ih­mi­set pää­se­vät näin naut­ti­maan ka­la­herk­kua, ja koh­tuul­li­seen hin­taan: lo­hi­fi­le tai sa­vu­lo­hi mak­saa run­saan kym­pin ki­lo. Lo­hen­ka­las­tus on am­mat­ti­ka­las­ta­jal­le mer­kit­tä­vä li­sä ym­pä­ri­vuo­ti­sen siian- ja ah­ve­nen­ka­las­tuk­sen tuo­maan toi­meen­tu­loon. Lo­hi­saa­liit ovat py­sy­neet suun­nil­leen sa­moi­na jo vuo­si­kau­det, ei­kä näin mal­til­li­nen ka­las­tus var­mas­ti hei­ken­nä lo­hi­kan­to­ja.

Heik­ki­sen idea on, et­tä Lap­pi pe­las­tuu, jos lo­hen­ka­las­tus Poh­jan­lah­del­la kiel­le­tään. Mei­dän mie­les­täm­me La­pin kes­tä­vä ke­hi­tys ei voi ra­ken­tua kah­del­la joel­la pa­rin kuu­kau­den ai­ka­na ta­pah­tu­van hu­vi­ka­las­tuk­sen va­raan. Sel­lai­sia­kin rat­kai­su­ja var­mas­ti löy­tyy, jot­ka tur­vaa­vat Poh­jan­lah­den ran­nik­ko­seu­tu­jen pe­rin­tei­sen ka­las­tus­elin­kei­non ja La­pin tu­le­vai­suu­den.

Ant­ti Tuu­ri
kir­jai­li­ja
Mer­ja Hie­ta­har­ju-Tuu­ri
kään­tä­jä
Hel­sin­ki / Mol­pe, Kors­näs

Lähde: Helsingin Sanomat 30.7.2013