Ka­lo­jen ylä­mi­tat ei­vät enää si­säl­ly maa- ja met­sä­ta­lous­mi­nis­te­riön esi­tyk­seen uu­dek­si ka­las­tu­sa­se­tuk­sek­si. Alun pe­rin ylä­mit­taa suun­ni­tel­tiin ras­va­evät­tö­mäl­le jär­vi­lo­hel­le, ras­va­eväl­li­sel­le tai­me­nel­le se­kä ku­hal­le ja hauel­le.

Myös saa­lis­kiin­tiöi­tä kos­ke­vat ra­joi­tuk­set ovat lie­ven­ty­neet. Uu­den luon­nok­sen mu­kaan va­paa-ajan­ka­las­tuk­ses­sa sal­lit­tai­siin enin­tään yh­den lo­hen ja ras­va­evät­tö­män jär­vi­lo­hen saa­liik­si ot­ta­mi­nen ka­las­ta­jaa ja vuo­ro­kaut­ta koh­ti. Tai­me­nen ka­las­tus me­res­sä pin­ta­verk­ko­pyy­dyk­sel­lä kiel­let­täi­siin ko­ko­naan.

Tam­mi­kuus­sa jul­ki­suu­teen lip­sah­ta­nees­sa alus­ta­vas­sa ase­tus­luon­nok­ses­sa ra­joi­tuk­sia oli myös ku­hal­le ja hauel­le.

ETEN­KIN KU­HAN ala­mit­ta ja­kaa nyt mie­li­pi­tei­tä.

Kes­kus­te­lu on ka­las­tus­neu­vos Eija Kirjavaisen mu­kaan tar­peen, sil­lä Suo­men ku­ha­kan­nat ei­vät ole useim­pien lo­hi­ka­la­kan­to­jen ta­voin uha­na­lai­sia. Sen si­jaan ku­hien luon­tai­sen li­sään­ty­mi­sen edis­tä­mi­sek­si ja kas­vu­po­ten­tiaa­lin hyö­dyn­tä­mi­sek­si ku­han ase­tuk­ses­sa ole­val­le ala­mi­tan nos­tol­le on tar­vet­ta.

Ka­lo­jen ylä­mi­tat ei­vät enää si­säl­ly maa- ja met­sä­ta­lous­mi­nis­te­riön esi­tyk­seen uu­dek­si ka­las­tu­sa­se­tuk­sek­si. Alun pe­rin ylä­mit­taa suun­ni­tel­tiin ras­va­evät­tö­mäl­le jär­vi­lo­hel­le, ras­va­eväl­li­sel­le tai­me­nel­le se­kä ku­hal­le ja hauel­le.

Myös saa­lis­kiin­tiöi­tä kos­ke­vat ra­joi­tuk­set ovat lie­ven­ty­neet. Uu­den luon­nok­sen mu­kaan va­paa-ajan­ka­las­tuk­ses­sa sal­lit­tai­siin enin­tään yh­den lo­hen ja ras­va­evät­tö­män jär­vi­lo­hen saa­liik­si ot­ta­mi­nen ka­las­ta­jaa ja vuo­ro­kaut­ta koh­ti. Tai­me­nen ka­las­tus me­res­sä pin­ta­verk­ko­pyy­dyk­sel­lä kiel­let­täi­siin ko­ko­naan.

Tam­mi­kuus­sa jul­ki­suu­teen lip­sah­ta­nees­sa alus­ta­vas­sa ase­tus­luon­nok­ses­sa ra­joi­tuk­sia oli myös ku­hal­le ja hauel­le.

”Nyt eri ka­las­tus­alueet ovat aset­ta­neet eri­lai­sia ala­mit­to­ja ku­hal­le. Täy­tyy ot­taa huo­mioon pai­kal­li­set eri­tyis­piir­teet, sil­lä ei ole yk­si­se­lit­teis­tä, et­tä ala­mit­taa pi­täi­si nos­taa jo­ka puo­lel­la”, Kir­ja­vai­nen sa­noo.

Kir­ja­vai­sen mu­kaan ku­han koh­dal­la näyt­täi­si­kin ole­van tar­vet­ta hoi­to­suun­ni­tel­man val­mis­te­luun.

KU­HAL­LE ESI­TE­TÄÄN ase­tus­luon­nok­ses­sa vä­hin­tään 45 sent­ti­met­rin ala­mit­taa si­sä­ve­sis­sä ja 40 sent­tiä Suo­men­lah­del­la. Sen si­jaan Suo­men­lah­den ul­ko­puo­li­sil­la me­ria­lueil­la, ku­ten Saa­ris­to­me­rel­lä, so­vel­let­tai­siin ku­han 37 sen­tin ala­mit­taa vuo­den 2018 lop­puun.

Tam­mi­kui­ses­sa ver­sios­sa to­det­tiin, et­tä Saa­ris­to­me­rel­lä ala­mit­taa nos­tet­tai­siin as­teit­tain niin, et­tä se oli­si 40 sent­tiä vuo­si­na 2019–2020. Siir­ty­mä­kaut­ta mi­nis­te­riö pe­rus­te­lee kau­pal­li­sen ka­las­tuk­sen tur­vaa­mi­sel­la.

Tut­ki­jat ovat esit­tä­neet vuo­sia ku­han ala­mi­tan nos­toa ja verk­ko­jen sil­mä­koon kas­vat­ta­mis­ta. Tä­mä nos­tai­si saa­lis­ta­soa ja va­kaut­tai­si ka­la­kan­taa. Saa­ris­to­me­rel­lä kaik­ki ku­hat ei­vät nyt eh­di edes su­ku­kyp­sik­si jou­tues­saan saa­liik­si.

MI­NIS­TE­RIÖN Kir­ja­vai­nen ko­ros­taa alueel­li­sen sää­te­lyn mer­ki­tys­tä myös ylä­mit­to­jen koh­dal­la.

”Se, et­tä ylä­mit­to­ja ei ole ase­tus­luon­nok­ses­sa, ei tar­koi­ta si­tä, et­tei nii­tä lain­kaan tar­vit­tai­si. Kaik­kia asioi­ta ei kui­ten­kaan kan­na­ta lait­taa ase­tuk­seen”, Kir­ja­vai­nen sa­noo.

Hän ko­ros­taa, et­tä olo­suh­teet vaih­te­le­vat eri puo­lil­la niin pal­jon, et­tä jois­ta­kin asiois­ta on pe­rus­tel­lum­paa sää­tää käyt­tö- ja hoi­to­suun­ni­tel­mas­sa. ”On otet­ta­va huo­mioon alueel­li­set ja pai­kal­li­set eri­tyis­piir­teet.”

Pyyn­ti­mit­to­jen ta­voi­te on, et­tä ka­las­tet­ta­vaa riit­täi­si tu­le­vai­suu­des­sa­kin. Ala­mi­tan avul­la tur­va­taan ka­lo­jen kas­vu su­ku­kyp­sik­si. Ylä­mit­ta puo­les­taan sääs­täi­si isot emo­ka­lat jat­ka­maan su­kua.

KA­LAS­TUS­ASE­TUS liit­tyy ka­las­tus­lain ko­ko­nai­suu­dis­tuk­seen, jo­ka on edus­kun­nan kä­si­tel­tä­vä­nä. La­ki hy­väk­sy­tään en­sin ja ase­tus vuo­den lop­puun men­nes­sä.

”Nyt kes­ki­tym­me sii­hen, et­tä saa­daan la­ki lä­pi edus­kun­nas­sa ja voi­maan vuo­den 2016 alus­sa. Vas­ta sen jäl­keen ka­las­tus­ase­tus tu­lee ajan­koh­tai­sek­si”, Kir­ja­vai­nen ko­ros­taa.

Lähde: HS 18.2.2015