Högsta domstolen (HD) har 29.6 gett beslut i två ärenden i vilka Ålands landskapsregering och jord- och skogsbruksministeriet är av olika mening om hur behörigheten att fatta beslut fördelar sig mellan rikets och landskapets myndigheter dels vad gäller fiskekvoter, dels statsborgensförbindelser. Enligt 60 § självstyrelselagen för Åland kan HD på framställning av någondera parten avgöra behörighetstvister. Dylika tvister är emellertid sällsynta.

Det ena ärendet gäller frågan om jord- och skogsbruksministeriet har behörighet att fatta ett beslut om hur de fiskekvoter som tilldelats Finland av EU skall fördelas mellan landskapet och riket i det fall att man inte uppnår samförstånd mellan ministeriet och landskapsregeringen. Beträffande fiske inom landskapet har lagtinget entydigt behörighet att stifta lagar och landskapsregeringen behörighet att fatta förvaltningsbeslut.  I sitt beslut betonar HD att samförstånd mellan riket och landskapet är det primära sättet att fatta beslut men konstaterar att om en sådan situation trots allt uppkommer där man inte uppnår en lösning, har jord- och skogsbruksministeriet behörighet att fatta beslutet. Unionsrätten förutsätter ett beslut av Finland hur de årliga fiskekvoterna används. Ett sådant beslut kräver att det verkställs en fördelning av Finlands fiskekvoter mellan landskapet och riket. Man är tvungen att vidta en åtgärd och endast en åtgärd kan vidtas. I sådana fall har riket enligt 59 b § självstyrelselagen för Åland behörighet att fatta beslut. Beslutet skall fattas efter samråd med landskapsmyndigheten så att samförstånd eftersträvas och landskapsmyndighetens ståndpunkter så långt som möjligt blir beaktade. Om inte dessa villkor uppfylls kan ministeriets beslut upphävas i en förvaltningsprocess. Ett justitieråd anmälde avvikande åsikt. 

Källa: HD 29.6.2017