Hanketilanne 7.3

Evira on 1.3 lähettänyt kommenttinsa hyvän käytännön ohjeista sekä muutosehdotuksensa. Valmistelutyöryhmä työstää vielä ohjeita palautteen perusteella. Liiton hallitus käsittelee myös asiaa kokouksessaan 8.3. Lähikala-sivustoja viimeistellään.  

Hanketilanne 16.1

Hyvän käytännön ohjeita on korjattu ja muutettu Eviran antamien kommenttien perusteella. Eviralle on tänään lähetetty ohjeet epävirallisesti mahdollisia lisäkommentteja varten. Liiton hallitus vielä käsittelee ohjeita ennen virallista lähettämistä. Arviointi pyritään Evirassa saattamaan loppuun 28.2.2013 mennessä. Lähikala-sivustoja viimeistellään.

Hanketilanne 12.11

Evira on tänään lähettänyt liitolle alustavat kommentit hyvän käytännön ohjeista. Saadut kommentit tutkitaan mahdollisimman pian ja tehdään tarvittavat muutokset ohjeisiin.

Liitto on hakenut hankkeen toteuttamiselle lisäaikaa 31.3.2013 saakka.

Liiton hallitus tutustui kokouksessaan 9.11 lähikalaa käsittelevään verkkosivustoon. Verkkosivuston työstäminen jatkuu marraskuun ja joulukuun aikana.  

Hanketilanne 31.8

Hanketta esiteltiin Uudessakaupungissa 31.8 – 1.9 pidetyillä ammattikalastusmessuilla. Anne-Marie Tainan esitelmämateriaalin voi lukea täältä: Hyvän käytännön ohjeet

Hanketilanne 23.8

SAKL on tänään lähettänyt liiton laatiman luonnoksen rannikko- ja sisävesikalastuksen hyvän käytännön ohjeiksi Eviran arvioitavaksi. Liiton hallitus on hyväksynyt ohjeet kokouksessaan 17.-18.8.2012. Ohjeet on myös käännetty ruotsiksi. Käännös viimeistellään kun arviointi on valmis. 

Eviran tehtävänä on varmistaa, että ohjeet ovat Euroopan yhteisön hygieniasäädösten mukaisia ja että ohjeita voidaan soveltaa aloille, joihin ne ovat tarkoitettu. Erityisesti Evira arvioi ohjeiden soveltuvuutta yleisten ja erityisten hygieniavaatimusten noudattamiseen.

Luonnos Rannikko- ja sisävesikalastuksen hyvän käytännön ohjeiksi: Hyvän käytännön ohjeet

 

Hanketilanne 13.8

Hyvän käytännön ohjeluonnosta on kesän aikana viimeistelty ja myös käännetty ruotsiksi. Lausunnot on huomioitu viimeistelyn yhteydessä. Projektin ohjausryhmä käsitteli lausunnot kokouksessaan 15.6. Merkittävin muutos on, että ohjeissa huomioidaan myös sisävesikalastus. Ohjeiden termistöä on myös tarkennettu ja yhdenmukaistettu.

Liiton hallitus käsittelee ohjeet kokouksessaan 17.-18.8. Hallitus myös päättää viedäänkö ohjeet Eviran arvioitavaksi. 

 

Hanketilanne 5.6

Lausuntopyyntö hyvän käytännön ohjeista

Liitto pyysi eri tahojen lausuntoja luonnoksesta rannikkokalastuksen hyvän käytännön ohjeista per 31.5.2012. Myös muut kuin jakelulistassa mainitut tahot saivat antaa lausuntoja.

Tähän päivään mennessä on tullut yhteensä 10 lausuntoa.

Maa- ja metsätalousministeriön elintarvike- ja terveysosasto, Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos, Pro Kala ry, Suomen Kalankasvattajaliitto ry, Suomen Kalakauppiasliitto ry, ETL/ Kalateollisuusyhdistys ja Kalatalouden Keskusliitto ry jättivät omat lausuntonsa tai kannanottonsa määräaikaan mennessä. SOK:n, Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry:n ja Päivittäistavarakauppa ry:n lausunnot huomioidaan myös vaikkakin saapuivat määräajan jälkeen. Lausunnoissa esitetään eräitä muutoksia ja tarkennuksia. Lausunnonantajat suhtautuvat yleisesti yhtä lukuun ottamatta myönteisesti hyvän käytännön ohjeisiin ja niitten sisältöön.

Ohjeet laatinut työryhmä tutustuu lausuntoihin huolellisesti ja ottaa ne mahdollisuuksien mukaan huomioon kun ohjeet viimeistellään.

 

Hanketilanne 17.4

Rannikkokalastuksen hyvän käytännön ohjeet

Ensimmäinen versio rannikkokalastuksen hyvän käytännön ohjeista on tehty Marjatta Rahkion (LTK) raportin pohjalta. Hyvän käytännön ohjeet tullaan rajaamaan siten, että ne koskevat vain rannikkokalastusta ja että ohjeet koskevat ainoastaan alkutuotantoa. Alkutuotannon toimintaan kuuluu aluksella tapahtuva kalan käsittely (nosto, verestys, perkuu ja jäitys) sekä tilapäinen varastointi rannassa ja kuljetus ensimmäiseen vastaanottopaikkaan. Uudistunut lainsäädäntö antaa kalastajalle myös mahdollisuuden myydä suoraan alkutuotantoon kuuluvia kalastustuotteita kuluttajille (esim. torilla) aina 5 000 kg asti vuodessa. Myös tämä tullaan huomioimaan näissä ohjeissa.

Hyvän käytännön ohjeita tullaan vielä muokkaamaan siten, että ohjeet vastaavat mahdollisimman hyvin sekä lainsäädännön asettamia velvoitteita että Eviran kriteereitä tällaisille ohjeille. Ohje tullaan esittämään Evirassa 2.5. ja mahdollisten muutosten jälkeen Rannikkokalastuksen hyvän käytännön ohjeet annetaan sidosryhmille sekä alaa valvoville organisaatioille lausuttavaksi.

Lainsäädäntökooste

Lähikalahankkeen toinen huhti-toukokuussa vireillä oleva projekti on uudistuneen elintarvikelainsäädännön kirjoittaminen ”selkokieliseksi” niiltä osin, kuin ne koskevat kalastusta tai kalankäsittelyä. Koosteessa tullaan antamaan myös esimerkkejä tavallisimmista ammattimaiseen kalastukseen ja kalankäsittelyyn koskevista elintarvikelain alaisista kysymyksistä sekä selvennetään mm. erilaisten toimijoiden (alkutuotanto, elintarvikehuoneisto, laitos) myynnin rajoituksia ja niihin kuuluvia yksityiskohtia kalastusyrittäjän näkökulmasta.

Kenttäkierros

Loppukevään aikana alkaa myös kalastusyrittäjien koulutuksen tarkempi suunnittelu sekä kenttäkierros. Kiinnostuneet yrittäjät voivat ottaa suoraan yhteyttä Anne-Marie Tainaan (yhteystiedot alla) tai liiton toimistoon sakl@sakl.fi.

Yhteystiedot

Anne-Marie Taina

asiantuntija

sähköposti anne-marie.taina@sakl.fi

puh. 040-365 14 13