Rinteen hallituksen hallitusohjelmassa on ansiokkaasti huomioitu myös kalastuselinkeino, ammattikalastajien vaikea tilanne sekä kotimaisen kalan tarjonnan turvaaminen kuluttajille. Elinkeinon ahdinkoa helpottavilla toimilla on kuitenkin kiire ja nyt tarvitaan nopeita päätöksiä. 

Kotimaista kalaa ei tällä hetkellä saada tarpeeksi markkinoille ja kalan tuonti on koko ajan kasvanut. Tällä hetkellä peräti 80 prosenttia Suomessa kulutetusta kalasta on tuotua ja ainoastaan 7 prosenttia on pyydetty kotivesistämme.

Koska rannikkokalastuksen vahinkoeläinongelmaan (hylje ja merimetso) ei ole saatu ratkaisua, on rannikkokalastus kriisissä. Avomerikalastusta puolestaan rasittavat suuret vuosittaiset silakan kiintiövaihtelut, ja sisävesillä kalastajia huolettaa kalavesien ja kalastusoikeuksien saanti. 

Hylje on selkeästi merkittävin rannikkokalastuksen toimintaa ja siten kotimaisen kalan tarjontaa haittaava tekijä. Hylkeiden vaikutus näkyy kuluttajille kaupan kalatiskien kotimaisen kalan kapeassa valikoimassa. Hallitusohjelmassa esitetään toimia hyljeongelman lieventämiseksi. Kirjaukset on pantava käytäntöön heti. 

Merimetsotyöryhmä valmistelee parhaillaan kansallista strategiaa, ja laji on huomioitu myös hallitusohjelmassa. Toivottavasti tämä luo painetta merimetsotyöryhmän työlle. Tarvitaan lisää konkreettisia toimia koska muutoin strategia uhkaa jäädä paperiksi, joka on tyhjiä sanoja täynnä. 

Lohta on rannikolla tänä vuonna tullut hyvin saaliiksi. Lohennousu Suomen jokiin on myös ollut hyvällä tasolla ja on kolmanneksi paras määrältään kaudella 2009-2019. Kaupallista lohen kalastusta rajoitetaan moninkertaisilla säätelytoimilla ja tiukalla valvonnalla. Kansallisen lohi- ja meristrategian toimeenpanossa on jatkossa suunnattava mahdollisesti tarvittavat toimet muuhun kuin kaupalliseen kalastukseen. Kutujokien suojelu ja ennallistaminen on tehokkain ja kestävin tapa nostaa vaelluskalakantoja, jolloin kalaa saadaan myös ruokapöytiin.

Kotimainen kala on ilmastoystävällinen elintarvike ja syömällä kotimaista kalaa kuluttaja osallistuu yhteisiin ilmastotalkoisiin. Tämä ei onnistu, jos kalastajilla ei ole mahdollista tuottaa ja tarjota kuluttajille kotimaista kalaa. Tämä vaatii rohkeita poliittisia ja hallinnollisia päätöksiä.  

Lähde: Julkilausuma, SAKL:n hallituksen kesäkokous Helsinki 16.-17.8.2019

Lisätietoja: Puheenjohtaja Olavi Sahlstén, 0400 227 448 ja toimitusjohtaja Kim Jordas, 0400 720 690.

Taustaa: Rinteen hallitusohjelman kirjaukset ammattikalastuksen osalta (lähde: Osallistava ja osaava Suomi, neuvottelutulos hallitusohjelmasta 3.6.2019)

Tavoite: Kasvua ja työllisyyttä luonnon antimista.

Keinot

Lisätään kotimaisen kalan tarjontaa ja osuutta kulutuksesta kestävästi laatimalla kotimaisen kalan edistämisohjelma

Toimeenpannaan kalakasvatuksen ympäristölupajärjestelmän kehittämistoimet huomioiden vesiympäristön suojelun taso.

Luodaan kannustimia ravinnepäästöjä vähentäville ja kiertotalouteen perustuville ratkaisulle kalankasvatuksessa (kuten kiertovesiviljely ja itämerirehu)

Tuetaan kalatalouden tutkimusta ja tuotekehitystä sekä uuden teknologian kehittämistä esimerkiksi kohdistamalla EMKR-rahoitusta

Edistetään monipuolisesti kotimaisten kalalajien hyödyntämistä

Edistetään kotimaisen kalan käyttöä julkisissa hankinnoissa

Edistetään sukupolvenvaihdoksia ja uusien yrittäjien aloittamista kaupallisessa kalastuksessa

Tuodaan kalanjalostus investointituissa samalle viivalle muun elintarviketeollisuuden kanssa

Edistetään kalatuotteiden vientiä

Kehitetään uudenlaisia rahoitusvälineitä alan kehityksen edistämiseksi

Kalastusta harjoitetaan turvaten elinvoimaiset ja kestävät kalakannat

Ajetaan EU:ssa tieteelliseen neuvoon perustuvia kalastuskiintiöitä.

Laittomaan pyyntiin puututaan tehokkaasti.

Toteutetaan tutkimukseen pohjautuvaa ja reaktiivista lohenkalastuksen sääntelyä merellä ja joella Itämeren luonnonlohikantojen tilan parantamiseksi. Säännellään kalastusta siten, ettei kantojen geneettinen monimuotoisuus vaarannu.

Kalakantoja säännellään ja hoidetaan yhteistyössä eri toimijoiden, kuten paikallisten, vesialueiden omistajien, järjestöjen ja elinkeinonharjoittajien kanssa.

Toimeenpannaan kansallista lohi- ja meritaimenstrategiaa 2020. Arvioidaan strategian toteutuminen ja päätetään sen jatkamisesta tai päivittämisestä.

Panostetaan kalakantojen tutkimukseen

Turvataan ammatillisen kalastuksen edellytykset ja vähennetään vahinkoja

Toimeenpannaan hyljekannan hoitosuunnitelma. Kehitetään ja tuetaan vahinkoja ehkäiseviä tekniikoita, pyydyksiä ja käytänteitä.

Otetaan käyttöön korvaus vahinkoja aiheuttavien hylkeiden poistosta aiheutuvista kuluista.

Laaditaan ja toimeenpannaan merimetsostrategia kannan hallitsemiseksi ja vahinkojen ehkäisemiseksi.

Sujuvoitetaan merimetsojen metsästyksen poikkeuslupien saantia