Hallitus on päättänyt antaa eduskunnalle esityksen Metsähallitusta koskevan lainsäädännön uudistamisesta. Metsähallitus-liikelaitoksesta säädettäisiin laki, joka korvaa voimassaolevan vanhaan liikelaitoslakiin perustuvan metsähallituslain. Metsähallitus säilyisi yhtenä hallinnollisena kokonaisuutena. Valtion maat ja vedet jäisivät edelleen liikelaitoksen hallintaan.

Lainsäädäntöä muutetaan niin, että se vastaa EU:n vaatimuksia, ja samalla selkiytetään johtamisjärjestelmää. EU:n kilpailuneutraliteettivaatimuksiin vastattaisiin perustamalla liikelaitoksen tytäryhtiö, joka saisi pysyvän käyttöoikeuden metsätalouden harjoittamiseen valtion talousmetsissä. Uuden yhtiön tulee noudattaa lainmukaisia yhteiskunnallisia velvoitteita ja Metsähallituksen hyväksymiä luonnonvarasuunnitelmia.

Lakimuutoksen avulla Metsähallituksen ohjaus- ja johtamisjärjestelmää kehitetään nykyistä strategisemmaksi. Lisäksi Metsähallituksen johtamisjärjestelmää parannetaan selkeyttämällä julkisista hallintotehtävistä, kuten luonnonsuojelualueiden hoidosta huolehtivan yksikön tehtäviä ja ohjausta. Metsähallitusuudistukseen liittyvien lakien on tarkoitus tulla voimaan 15. maaliskuuta 2016.

Paljon keskustelua aiheuttaneesta esityksestä järjestettiin syksyn aikana kolme kuulemistilaisuutta sekä lausuntokierros. Palautetta saatiin runsaasti myös paikallisilta toimijoilta. Palautteen pohjalta esitystä on tarkistettu maa- ja metsätalousministeriössä yhteistyössä ympäristöministeriön kanssa.

– Uusi lainsäädäntö mahdollistaa edelleenkin nykyisen hyvän yhteistyön Metsähallituksen ja eri paikallisten tahojen kesken valtion maiden ja vesien käytön suunnittelussa. Kansalaiset voivat jatkossakin nauttia Metsähallituksen maiden tarjoamista monipuolisista virkistysmahdollisuuksista, maatalous- ja ympäristöministeriKimmo Tiilikainen korostaa.

Metsähallitus pysyy kokonaisuutena

Uuden lain lähtökohtana on, että Metsähallituksen hallinnassa olevat valtion maa- ja vesialueet muodostavat kokonaisuuden, jota on tarkoituksenmukaista hoitaa yhdessä organisaatiossa. Metsähallituksen yleistehtävänä olisi valtion maa- ja vesialueiden haltijana hoitaa, käyttää ja suojella hallinnassaan olevaa omaisuutta kestävästi.  Metsähallitus olisi nykyiseen tapaan maa- ja metsätalousministeriön ohjauksessa ja hallinnonalalla toimiva valtion liikelaitos. Ympäristöministeriö puolestaan tulosohjaisi sitä omalla ohjausvastuullaan olevien julkisten hallintotehtävien hoidossa.

Lakimuutoksella toteutettaisiin nykyisin valtion liikelaitoksena toimivaa Metsähallitusta koskevat EU:n kilpailuneutraliteettivaatimukset, jotka liittyvät liiketoiminnan konkurssikelpoisuuteen ja yhteisöverotukseen. Tämän vuoksi hallituksen esitykseen sisältyy ehdotus laiksi valtion metsätalousosakeyhtiöstä, joka olisi kokonaan valtion omistuksessa. Tällä hetkellä liikelaitoksen tulosalueena toimiva metsätalousliiketoiminta siirrettäisiin perustettavaan yhtiöön.

Valtioneuvosto oikeutettaisiin luovuttamaan osakeyhtiölle käyttöoikeus harjoittaa yksinoikeudella metsätaloutta liikelaitoksen hallinnassa olevilla valtion talousmetsäalueilla. Yhtiö maksaisi käyttöoikeudesta liikelaitokselle käyvän korvauksen. Valtion maa- ja vesiomaisuus jäisi valtion suoraan omistukseen.

Metsähallitus hoitaisi sille uskotut julkiset hallintotehtävät, kuten luonnonsuojelualueiden hoidon sekä kalastus- ja erävalvonnan, liiketoiminnasta eriytetyssä yksikössä. Toiminnan menot rahoitettaisiin valtion talousarvioon otettavalla määrärahalla ja julkisten hallintotehtävien hoidosta kertyvillä tuloilla.

Lakiesityksen perusteluissa korostetaan, että hyvän hallinnon periaatteiden mukaisesti tavoitteena on, että Metsähallituksen käyttäessä puhevaltaa valtion maa- ja vesialueiden haltijana jatketaan nykyistä menettelyä eli pääsääntönä on Metsähallituksen kannan ilmaiseminen kokonaisuutena. Lakisääteisissä viranomaistehtävissä päätöksenteko olisi asianomaisia tehtäviä hoitavien virkamiesten vastuulla.

Metsähallituksen yhteiskunnalliset velvoitteet pysyisivät nykyisellään. Liiketoiminnan harjoittamisessa olisi siis otettava huomioon biologisen monimuotoisuuden, luonnon virkistyskäytön ja työllisyyden sekä saamelaiskulttuurin ja poronhoidon edistäminen. Nämä yhteiskunnalliset velvoitteet koskisivat myös metsätalousosakeyhtiötä. Eduskunta hyväksyisi edelleen vuosittain valtion talousarvion yhteydessä Metsähallituksen keskeiset palvelun ja muun toiminnan tavoitteet.

– Metsähallituksen liiketoiminnalla on tärkeä aluetaloudellinen ja työllistävä merkitys erityisesti Itä- ja Pohjois-Suomessa myös tulevaisuudessa. Metsähallitus luo edellytyksiä myös muulle elinkeinotoiminnalle, etenkin kasvavalle matkailulle, toteaa ministeri Tiilikainen.

Johtamismallia selkeytetään

Hallitusohjelman mukaisesti Metsähallituksen johtamisjärjestelmää on tarkoitus selkeyttää etenkin julkisten hallintotehtävien osalta. Tämä tapahtuisi selventämällä julkisia hallintotehtäviä hoitavan yksikön tehtäviä ja niiden ohjausta sekä liikelaitoksen kirjanpitoa koskevia säännöksiä.

Ohjaus- ja johtamisjärjestelmää kehitetään ministeriöiden ja Metsähallituksen yhteistyönä nykyistä strategisemmaksi ja samalla parannetaan liikelaitoksen johdon sekä ministeriöiden yhteistyötä. Tämä tapahtuu ennen kaikkea toimintatapoja ja organisaatiota kehittämällä. Tarkoituksena on, että liikelaitoksen hallituksen ja toimitusjohtajan päätösvaltaan kuuluvat esimerkiksi luonnonvarasuunnittelu, koko liikelaitoksen henkilöstöpolitiikka, yhteinen henkilöstö- ja taloushallinto, tietohallinto, viestintä sekä julkaisutoiminta.

Lähde: MMM tiedote 3.12.2015